Avgifter för hemvård och serviceboende

Bestämmelser om avgifter för hemvård finns i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (912/1992).

Fortgående och regelbunden hemvård

Enligt 3 § i klientavgiftsförordningen kan kommunen för hemsjukvård som ges fortgående och regelbundet och för hemservice ta ut en månadsavgift som bestäms enligt servicens art och omfattning, klientens betalningsförmåga och familjens storlek.

Månadsavgiften för service i hemmet får uppgå till högst en viss procentandel av de månadsinkomster som överskrider inkomstgränserna i tabellen nedan.

Från och med 1.1.2020 är betalningsprocenttalen och inkomstgränserna: 

Antal

personer

Inkomstgräns

euro/månad

Betalnings-

procent

1

   588

35

2

1 084

22

3

1 701

18

4

2 103

15

5

2 546

13

6

2 924

11

När personerna är flera än sex höjs inkomstgränsen med 357 euro och betalningsprocenttalet sänks med 1 procentenhet för varje ytterligare person. Varje kommun fastställer en tabell över månadsavgifterna för regelbunden hemvård inom de gränser som anges i förordningen.

Klienten

Med klient avses i 2 § i klientavgiftsförordningen en eller flera personer som använder social- och hälsovårdsservice eller som servicen gäller; vid hemservice och inom barndagvården anses som klient vid sidan av barnet också föräldrar eller andra vårdnadshavare som lever i gemensamt hushåll med barnet. 

Service- och vårdplan

För service i hemmet uppgörs i enlighet med 3 § i samråd med klienten en service- och vårdplan. Planen omfattar såväl hemservice som hemsjukvård, även om kommunen och samkommunen var för sig svarar för produktionen av servicen. Planen justeras när servicebehovet förändras.  

Inkomster som ska beaktas

Som månadsinkomster beaktas enligt 27 § klientens samt en med honom eller henne i gemensamt hushåll i äktenskap eller i äktenskapsliknande förhållanden levande persons skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster. Om inkomsterna varierar beaktas den genomsnittliga månadsinkomsten under det föregående året. Som inkomster kan också beaktas skattepliktiga inkomster enligt den senast verkställda beskattningen, höjda med de procenttal som skattestyrelsen årligen fastställer.  

Inkomster av skog

Som inkomst av skog beaktas enligt 28 a § i klientavgiftsförordningen den enligt 7 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) fastställda genomsnittliga årliga avkastningen för skog per hektar multiplicerad med arealen skogsmark. Från detta belopp dras av 10 procent och räntorna från skogsbruket. Inkomsten av skog ska nedsättas på klientens yrkande, om nettopenningvärdet av den lägenhetsbestämda årliga avverkningsmöjligheten enligt skogsvårdsföreningens eller skogscentralens utlåtande är minst 10 procent lägre än inkomsten av skog. Nedsättningen motsvarar skillnaden mellan inkomsten av skog och nettopenningvärdet av den möjliga avverkningen.

Inkomster som inte beaktas

I 29 § i klientavgiftsförordningen fastställs de inkomster som inte beaktas vid fastställandet av månadsavgiften för hemservice och hemsjukvård. Alla andra inkomster kan beaktas. Såsom inkomster beaktas inte  

 • barnbidrag
 • vårdbidrag för barn
 • barnförhöjning enligt folkpensionslagen
 • bostadsbidrag
 • handikappbidrag
 • sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring
 • militärunderstöd
 • fronttillägg
 • studiepenning
 • vuxenstudiepenning
 • studiestödets bostadstillägg
 • sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd
 • ersättning för uppehälle enligt lagen om rehabiliteringspenning
 • ersättning för uppehälle enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning
 • stipendier som betalas för studier och andra motsvarande understöd
 • ersättningar för kostnaderna för familjevård 
 • stöd för hemvård av barn 

Avdrag från inkomsterna

Som avdrag från inkomsterna ska enligt 30 § beaktas betalda underhållsbidrag och andra motsvarande kostnader som orsakas av de faktiska familjeförhållandena samt förmån som ska betalas i pengar och som i samband med överlåtelse av en fastighet har förbehållits för viss tid eller livstid (sytning).  

Fastställande av avgift

Månadsavgiften för service som ges i hemmet bestäms enligt 31 § tills vidare. Avgiften ska justeras när klientens eller familjens betalningsförmåga har förändrats väsentligt, familjeförhållandena har förändrats, avgiften visar sig vara felaktig eller service- och vårdplanen ändras.  

Avgift för frånvarotid

Avgifter för service i hemmet tas enligt 32 § också ut för ett tillfälligt avbrott som beror på klienten. Om servicen avbryts för mer än fem dagar, tas månadsavgiften inte ut för den del som överstiger fem dagar. Det tas inte heller ut någon avgift för de nämnda fem dagarna om servicen avbryts för en kortare tid på grund av kommunen, eller om den vårdbehövande får institutionsvård. Ingen avgift tas ut om servicen avbryts för en hel månad.  

Tillfällig hemservice

För tillfällig hemservice kan en skälig avgift som kommunen bestämmer tas ut enligt 3 §. 

Tillfällig hemsjukvård

För tillfällig hemsjukvård kan enligt 3 § högst 18,90 euro tas ut för hembesök av läkare eller tandläkare och högst 12,00 euro för hembesök av någon annan person. 

Stödtjänster

Avgifterna för stödtjänster har inte reglerats i lagen eller förordningen om klientavgifter. Kommunerna kan således själva bestämma om dem.  

Avgifterna för service i hemmet får enligt 3 § inte överstiga kostnaderna för serviceproduktionen. I det fall att kommunen ordnar service i hemmet i form av köpta tjänster, ska man för de köpta tjänsterna ta ut samma avgifter som för motsvarande tjänster som kommunen producerar själv.

Kommunforbundet.fi

Mer på webben

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman