Klientavgifter inom mun- och tandvården

Klientavgifterna inom mun- och tandvården är med stöd av 9 § i klientavgiftsförordningen (912/1992) bundna till klassifikationen av åtgärder i mun och käkar.

Klientavgifterna inom den offentliga mun- och tandvården bestäms således i regel enligt åtgärdsklassifikationens svårighetsklasser som beskriver tidsåtgången och det övriga resursbehovet. På denna webbsida publicerar Kommunförbundet årligen en motsvarighetsförteckning över kliniska åtgärder och klientavgifter till stöd för kommuner, leverantörer av patientdatasystem och andra intresserade.

Kommunförbundets speciella intresse är att avgifterna inom den kommunala hälso- och sjukvården tas ut i enlighet med lagar och förordningar.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har uppdaterat klassifikationen av åtgärder i mun och käkar under 2021. I den förteckning som gäller från 1.1.2022 har det lagts till nya koder som införts under året, texter har preciserats och koder har tagits bort. Förteckningen ersätter den förteckning som publicerades 11.3.2021.

I motsvarighetsförteckningen har det lagts till ett nytt kapitel R Rehabiliteringstjänster samt en bilaga 2 Fotografering av mun- och ansiktsregionen.

Obs. 21.12.2021 uppdaterade kodens WX003 åtgärdsklassificering. Det är 4.

 

Kommunförbundet publicerar cirkuläret gällande förändringar av klientavgifterna inom social- och hälsovården år 2022 på nätet på sidan ”Klientavgifterna inom social- och hälsovården”. 
 

Klientavgiftspraxisen vid behandling med sömnapnéskena i enheterna för mun- och tandvård
(14.12.2021)

tags