Klientavgifter inom mun- och tandvården

Klientavgifterna inom mun- och tandvården är med stöd av 9 § i klientavgiftsförordningen (912/1992) bundna till klassifikationen av åtgärder i mun och käkar.

Klientavgifterna inom den offentliga mun- och tandvården bestäms således i regel enligt åtgärdsklassifikationens svårighetsklasser som beskriver tidsåtgången och det övriga resursbehovet. På denna webbsida publicerar Kommunförbundet årligen en motsvarighetsförteckning över kliniska åtgärder och klientavgifter till stöd för välfärdsområder, leverantörer av patientdatasystem och andra intresserade.

Kommunförbundets speciella intresse är att avgifterna inom den offentliga hälso- och sjukvården tas ut i enlighet med lagar och förordningar.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har uppdaterat klassifikationen av åtgärder i mun och käkar under 2022. I den förteckning som gäller från 1.1.2023 har det lagts till nya koder som införts under året, texter har preciserats och koder har tagits bort. I förteckningen har också beaktats de ändrade koder för bilddiagnostik, som träder i kraft 1.1.2023, men som inte ännu finns på kodservern 19.12.2022.

Förteckningen ersätter den förteckning som publicerades 21.12.2021.

Kommunförbundet har publicerat cirkuläret gällande förändringar av klientavgifterna inom social- och hälsovården år 2022 på nätet på sidan ”Klientavgifterna inom social- och hälsovården”. 

Klientavgiftspraxisen vid behandling med sömnapnéskena i enheterna för mun- och tandvård
(14.12.2021)

Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2023 (.xls)

Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2022 (.pdf)

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman