Klientavgifter inom mun- och tandvården

Klientavgifterna inom mun- och tandvården är med stöd av 9 § i klientavgiftsförordningen (912/1992) bundna till klassifikationen av åtgärder i mun och käkar.

Klientavgifterna inom den offentliga mun- och tandvården bestäms således i regel enligt åtgärdsklassifikationens svårighetsklasser som beskriver tidsåtgången och det övriga resursbehovet. På denna webbsida publicerar Kommunförbundet årligen en motsvarighetsförteckning över kliniska åtgärder och klientavgifter till stöd för kommuner, leverantörer av patientdatasystem och andra intresserade.

Kommunförbundets speciella intresse är att avgifterna inom den kommunala hälso- och sjukvården tas ut i enlighet med lagar och förordningar.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har uppdaterat klassifikationen av åtgärder i mun och käkar under 2020. I den förteckning som gäller från 1.1.2021 har det lagts till nya koder som införts under året, texter har preciserats och koder har tagits bort. Förteckningen ersätter den förteckning som publicerades i början av 2020.

Kommunförbundets cirkulär 2/2020: Klientavgifterna inom social- och hälsovården i huvudsak oförändrade år 2020–2021

Observera: 11.3.2021 har klientavgifterna i koderna SPF02 och SPF03 korrigerats till 0,00 euro. Nedan finns den uppdaterade versionen 1.1 av den normativa motsvarighetsförteckningen för mun- och tandvård 2021.

tags
Tuija Savolainen

Tuija Savolainen

Utvecklingschef
Strategienheten, Data, informationstjänster och analytik
+358 9 771 2304, +358 50 569 5079
Ansvarsområden
  • utveckling av Kommunförbundets informationshantering
  • utveckling och koordinering av förbundets informations- och verksamhetsprocesser
  • utveckling och koordinering av förbundets produkt-och servicekoncept