Kommunförbundets kommunenkäter om barnskyddet 2012 och 2017

Lapsia leikkipuistossa

Kommunförbundet har genomfört två enkäter om barnskyddet bland kommunerna och samarbetsområdena. På denna webbplats finns rapporter utifrån enkätsvaren.

Kommunförbundets första kommunenkät om barnskyddet

Första kommunenkäten genomfördes 2012–2013, och svarsprocenten var 90,3.

Rapport om kommunenkäten 2013 (på finska):

Kommunförbundets andra kommunenkät om barnskyddet

  • Materialet i oktober-december 2017.
  • Svarsprocenten bland de 180 barnskyddsanordnarna var 92,3.
  • Av Finlands 295 fastlandskommuner hör 278, dvs. 94,2 procent, till de kommuner och samarbetsområden som besvarade enkäten.
  • Enkäten täckte 96 procent av befolkningen.
  • Bland dem som lät bli att besvara enkäten (17 kommuner) fanns små och medelstora kommuner och två samarbetsområden mellan två kommuner.

Numeriska data i materialet har behandlats, enkätsvaren indelats per landskap och kartorna i diapresentationerna utarbetats genom samarbete mellan Kommunförbundets enheter Kommunutveckling, demokrati och ledarskap och Social- och hälsovård.

Rapporten över kommunenkäten 2017 och meddelandet 1.2.2018:

Resultat av kommunenkäten om barnskyddet 2017
(Kommunförbundets meddelande 1.2.2018)

Särskilda översyner och översyner landskapsvis till följd av andra kommunenkäten

Barnskyddet som kommer att överföras till landskapen, delrapport 3, 28.8.2018:

Information om hur barnskyddet ordnas, kundrelationerna, institutions- och familjevårdens kostnader och beredningen av barnskyddet i landskapen
(Kommunförbundets nyhet 28.8.2018)

Barnskyddet som kommer att överföras till landskapen, delrapport 2, 18.6.2018:

Barnskyddets personalresurser tunnast i Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Birkaland, Österbotten, Norra Savolax, Nyland och Egentliga Finland
(Kommunförbundets nyhet 18.6.2018)

Barnskyddet som kommer att överföras till landskapen, delrapport 1, 23.5.2018:

Utredning av misstankar om misshandel av barn och sexualbrott mot barn och tillhörande medicinska undersökningar

Fördjupad granskning av kommunenkäten om barnskyddet 2017, situationen landskapsvis och rekommendationer för fortsatta åtgärder
(Kommunförbundets nyhet 23.5.2018)

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman