Social- och hälsovårdens nätverk

verkostoituminen

Social- och hälsovårdsenheten har ett nära samarbete med kommunerna och samkommunerna  bland annat inom gemensamma utvecklingsprojekt och nätverk och genom att enheten förmedlar information till olika målgrupper. Dessutom deltar enheten i nätverk, grupper och delegationer som samordnas på annat håll.
Kommunförbundet ger inte kontaktinformation till tredje part om personer som ingår i nätverken.

Kommunfö rbundet koordinerar och sammankallar

 • Det kommunala nätverket för socialt arbete för vuxna och utkomststöd
  (Ellen Vogt)

 • Sakkunniggruppen för specialomsorger
  (Jaana Viemerö) 

 • Kontaktpersonerna för kostnadsjämförelser mellan social- och hälsovården i medelstora kommuner
  (Maria Pernu)

 • Nätverket för ledningen av äldreomsorg 
  (Anna Haverinen)

 • Social- och hälsovårdsdirektörerna i medelstora kommuner
  (Anu Nemlander)

 • Direktörerna för vårdarbetet i stora städer

 • Direktörerna för mun- och tandvård i stora städer 
  (Tuula Kock)

 • De stora städernas hälsovårdsdirektörer

 • Kontaktpersonerna för kostnadsjämförelser mellan social- och hälsovården i stora städer
  (Maria Pernu)

Nätverk för kommunikation och informationsutbyte

 • Regionalt och kommunalt samarbete inom social- och hälsovårdens informationsförvaltning – AKUSTI
  (Hanna Menna, Timo Ukkola och Karri Vainio)

 • Uppgiftslämnare - nettoutgifter inom social- och hälsovården i de 60 största kommunerna
  (Mari Sjöholm)

 • Resursnätverket för barnskyddet
  (Aila Puustinen-Korhonen)

 • Kontaktpersonerna för informationstjänsterna vid sjukvårdsdistrikt och sjukhus

 • (Mari Sjöholm)

 • Nätverk för utkomststöd och vuxensocialarbete

 • Nätverken för direktörer, chefsöverläkare, förvaltningsöverskötare, ekonomidirektörer, utvecklingschefer, tekniska direktörer och revisionschefer för sjukvårdsdistrikten

 • Sjukvårdsdistriktens jurister

 • Handikappnätverket för kommunala aktörer
  (Jaana Viemerö)

Kommunförbundet deltar också i:

 • KanTa-samarbetet, regionalnätverk
  (Kauko Hartikainen)
 • Delegationen för kommunal ekonomi och kommunalförvaltning, KUTHANEK-nätverket
 • Patientombudsmännen
 • Direktörerna för hälsoövervakningen
  (FCG, utbildningsdagar regelbundet)
tags