Socialvård

Det är kommunens uppgift att förebygga sociala problem, upprätthålla social trygghet och stödja människornas initiativförmåga. Socialservicen är en viktig helhet av välfärdstjänster. Nästan alla medborgare behöver socialservice i något skede av livet.

Socialservice för alla

Kommunen ska sköta planeringen och genomförandet av socialvården. Enligt socialvårdslagen (1301/2014) omfattar socialvården främjande av social trygghet och välfärd samt de uppgifter och den service inom socialvården som föreskrivs i den allmänna lagstiftningen och speciallagstiftningen. Som en del av välfärdsfrämjandet ordnar kommunerna rådgivning och handledning samt strukturellt socialt arbete.

Av kommunernas och samkommunernas utgifter går cirka 22 procent (22,2 % år 2013) till att ordna socialvård.

Socialservice är:

Socialt arbete, social handledning, social rehabilitering, familjearbete, hemservice, hemvård, boendeservice, service på en institution, service som stöder rörlighet, alkohol- och drogarbete, mentalvårdsarbete, rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor, övervakning av umgänge mellan barn och förälder samt annan socialservice som är nödvändig för klientens välfärd och som tillgodoser de behov som avses i 11 § i socialvårdslagen.

Som kommunal socialservice ska det även sörjas för specialomsorger om utvecklingsstörda, service och stöd på grund av funktionsnedsättning, tillhandahållande av utkomststöd till en person som vistas i kommunen, beviljande av social kredit till kommuninvånare, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, service i anslutning till missbrukarvård, ordnande av stöd för närståendevård, familjevård, vårdnad om barn och unga personer, barnskydd, adoptionsrådgivning, medling i familjefrågor, uppgifter i samband med att beslut om vårdnad av barn och umgängesrätt fastställs och avgörs och ordnande av åtgärder i samband med medling vid verkställighet av besluten, ordnande av de sakkunnigtjänster som hör till medling i domstol i ett ärende som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt, uppgifter i samband med utredande och fastställande av faderskap och ordnande av elevvård, enligt vad som dessutom bestäms särskilt om dessa serviceformer.

Mer på webben

tags
Sami Uotinen

Förnamn
Sami
Efternamn
Uotinen
Ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2623
Mobiltelefon
+358 50 341 3349
Ansvarsområden
  • juridiska frågor inom social- och hälsovården
  • teamledare
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Juridiska enheten
Team
Juridiska frågor
Kommunförbundets jurister