Handikappservice och tjänster för personer med utvecklingsstörning

Till kommunens uppgifter hör att tillhandahålla tjänster för personer med handikapp. Bestämmelser om detta finns i socialvårdslagen, i lagen om service och stöd på grund av handikapp och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Handikappservicen kompletterar de primära tjänsterna. De kommer i fråga när en person med handikapp inte med stöd av andra lagar får de tjänster han eller hon behöver.

Riksdagen beslutade ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och dess fakultativa protokoll 11.5.2016. De trädde i kraft 10.6.2016. Ratificeringen förutsatte ändringar i specialomsorgslagen när det gäller självbestämmanderätten och begränsning av den. Den nya specialomsorgslagen trädde i kraft samtidigt som ratificeringen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Avsikten med ändringarna är att stärka självbestämmanderätten och förmågan att klara sig själv för den som får specialomsorger samt att minska användningen av begränsningsåtgärder.

I specialomsorgslagen bestäms om förutsättningarna för vårdförordnande oberoende av patientens vilja. Begränsningsåtgärderna i lagen är fasthållande, omhändertagande av ämnen och föremål, kroppsvisitation och kortvarig avskildhet, tillhandahållande av nödvändig hälso- och sjukvård trots motstånd, användning av begränsande anordningar eller klädesplagg i dagliga rutiner, användning av begränsande anordningar eller klädesplagg i allvarliga risksituationer, rörelsefrihet under övervakning och kvarhållande. I lagen fastställs noggrant vem som kan vidta begränsningsåtgärder och vilken typ av beslut en begränsningsåtgärd förutsätter.  I lagen bestäms också om genomgång i efterhand och anteckning av begränsningsåtgärder.

Lagen om service och stöd på grund av handikapp och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda håller på att totalrevideras. Målet är att utarbeta en gemensam lag om särskild service för personer med funktionsnedsättning. I april 2015 gav en arbetsgrupp en rapport i syfte att främja lagstiftningen. Social- och hälsovårdsministeriet bereder en lag utgående från arbetsgruppens framställning, regeringens riktlinjer och utredare Kalle Könkköläs rapport från 14.10.2016. Avsikten är att lagförslaget ska överlämnas till riksdagen hösten 2017 i form av en regeringsproposition.

Mer på webben

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left