Äldreservice

Det finländska samhället åldras genom att antalet personer i arbetsför ålder och antalet barn minskar medan antalet äldre ökar. Enligt prognoserna ökar antalet äldre kraftigast särskilt i de allra högsta åldersgrupperna. När befolkningens åldersstruktur förändras måste samhället i stor utsträckning bemöta den allt äldre befolkningens behov.

En förutsättning för att välfärden och tjänsterna för äldre ska kunna tryggas är att kommunen och regionen driver en medveten äldrepolitik och engagerar sig på alla nivåer av beslutsfattandet.

När andelen äldre människor växer får de också större betydelse i samhället. Många pensionärer utgör en viktig resurs i frivilligarbetet eller fortsätter att använda sin yrkeskompetens och annat kunnande i arbetslivet.

Främjande av välfärd och hälsa, tillgängliga boende- och livsmiljöer, närservice och välfungerande trafiklösningar gör det lättare för människor att bo hemma och minskar eller senarelägger behovet av vård- och omsorgstjänster. Därigenom kan också kostnadsökningen stävjas i fråga om vård- och omsorgstjänster.

Tjänster för den äldre befolkningen: användning, kostnader, effekt och finansiering

Äldre behöver individuella tjänster som bygger på en grundlig bedömning av servicebehovet och som ges i rätt tid. Viktig äldreservice är utöver hälsotjänsterna hemvård, närståendevård och övriga tjänster som stöder hemmaboende samt dygnetruntvård i effektiverat serviceboende. En välfungerande servicehelhet är viktig för dem som behöver många social- och hälsovårdstjänster.

Äldreomsorgslagen

Syftet med lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012) dvs. äldreomsorgslagen är

  • att stödja den äldre befolkningens välbefinnande och hälsa och att öka de äldres möjligheter att påverka hur servicen utvecklas i kommunen och
  • att förbättra de äldres möjligheter att få högklassiga tjänster och att påverka tjänsternas innehåll och genomförande

Med äldre befolkning avses i lagen den del av befolkningen som nått pensionsåldern (63+). Med äldre personer avses personer vars funktionsförmåga har försvagats på grund av ålder.

Lagen kompletterar den övriga lagstiftningen om social-, hälso- och sjukvård och fokuserar på socialvården.

Kommunförbundets cirkulär om äldreomsorgslagen publicerades när lagen trädde i kraft 1.7.2013. Sedan dess har den ändrats ett flertal gånger.

Lagens centrala innehåll

Plan för att stödja den äldre befolkningen

Kommunen ska under varje fullmäktigeperiod utarbeta en plan för stödjande av den äldre befolkningen och årligen utvärdera servicens tillräcklighet och kvalitet. Kommunen ska uppvisa tillräckliga resurser för att planen ska kunna genomföras.

Äldrerådet ska med stöd av äldreomsorgslagen tas med i beredningen av planen för den äldre befolkningens välfärd och i utvärderingen av servicens tillräcklighet och kvalitet. I övrigt finns bestämmelser om kommunens äldreråd i kommunallagen (410/2015).

Tjänster som främjar välbefinnandet

Den äldre befolkningen ska erbjudas rådgivningstjänster och riskgrupper ska erbjudas hälsokontroller, mottagningar eller hembesök.

Principer som styr serviceverksamheten

Kommunen ska ordna långvarig vård och omsorg för äldre personer i första hand i form av öppenvårdstjänster i deras eget hem och andra öppenvårdstjänster inom social- och hälsovården. Långvarig anstaltsvård kan ordnas endast om det finns medicinskt motiverade skäl eller skäl som anknyter till klient- eller patientsäkerheten.

Utredning av servicebehovet, serviceplan och beslut

En äldre persons behov av service ska utredas på ett mångsidigt sätt och en serviceplan ska utarbetas för personen. Äldre har rätt till de beviljade tjänsterna inom tre månader efter att beslutet fattades.

Sakkunskap och egen kontaktperson

Kommunen ska ha tillgång till tillräcklig och mångsidig sakkunskap för att kunna stödja den äldre befolkningens välbefinnande och hälsa och tillhandahålla service. På den som utsetts till egen kontaktperson för en äldre person tillämpas 42 § i socialvårdslagen (1301/2014).

Personal, lokaler, ledning och egenkontroll

Personalen och lokalerna ska motsvara kundernas behov och ledningen ska vara kundorienterad. För verksamhetsenheten ska det utarbetas en plan för egenkontroll.

Anmälan om äldre personers servicebehov

Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller någon som är anställd inom socialvården, räddningsväsendet eller hos nödcentralen eller polisen i sitt uppdrag har fått kännedom om en äldre person som är uppenbart oförmögen att sörja för sin omsorg, ska den anställde utan dröjsmål göra en anmälan om saken till den myndighet som ansvarar för socialvården i kommunen.

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska göra en anmälan till socialvården när en äldre person skrivs ut från anstaltsvård inom hälsovården. Anmälan ska göras i god tid före utskrivningen.

Offentliggörande av väntetiderna

Kommunen ska åtminstone en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den socialservice som han eller hon har ansökt om. Uppgifterna ska offentliggöras med sådana metoder att äldre personer har en faktisk möjlighet att få uppgifterna.

Mer på webben:

tags
Sami Uotinen

Förnamn
Sami
Efternamn
Uotinen
Ledande jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2623
Mobiltelefon
+358 50 341 3349
Ansvarsområden
  • juridiska frågor inom social- och hälsovården
  • teamledare
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi
Kommunförbundets jurister
Anna Haverinen

Förnamn
Anna
Efternamn
Haverinen
Sakkunnig

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2364
Mobiltelefon
+358 50 597 6988
Ansvarsområden
  • organisering av tjänster för äldre
  • sociala tjänster för äldre
  • närståendevård för äldre
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Social- och hälsovård
Team
Sosiaali- ja terveyspalvelut-tiimi