Tjänster för äldre

Det finländska samhället åldras genom att antalet personer i arbetsför ålder och antalet barn minskar medan antalet äldre ökar. Enligt prognoserna ökar antalet äldre kraftigast särskilt i de allra högsta åldersgrupperna. När befolkningens åldersstruktur förändras måste samhället i stor utsträckning bemöta den allt äldre befolkningens behov.

En förutsättning för att välfärden och tjänsterna för äldre ska kunna tryggas är att kommunen och regionen driver en medveten äldrepolitik ochengagerar sig på alla nivåer av beslutsfattandet.

När den äldre befolkningen växer får den också större betydelse i samhället. Många pensionärer utgör en viktig resurs i frivilligarbetet eller som hjälp i sina familjers liv eller så fortsätter de att använda sin yrkeskompetens och annat kunnande i arbetslivet.

Främjande av välfärd och hälsa, tillgängliga boende- och livsmiljöer, närservice och välfungerande trafiklösningar gör det lättare för människor att bo hemma och minskar eller senarelägger behovet av långvariga, regelbundna tjänster. Därigenom kan också kostnadsökningen dämpas i fråga om vård- och omsorgstjänster.

Tjänster för den äldre befolkningen: användning, kostnader och effekt (på finska)

Äldre behöver individuella tjänster som bygger på en grundlig bedömning av servicebehovet och som ges i rätt tid. Viktig service för de äldre är utöver hälsotjänsterna hemvård, närståendevård och övriga tjänster som stöder hemmaboende samt serviceboende med heldygnsomsorg. En välfungerande servicehelhet är viktig för dem som behöver olika social- och hälsovårdstjänster i stor utsträckning.

Äldreomsorgslagen

Syftet med lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012) dvs. äldreomsorgslagen är

  • att stödja den äldre befolkningens välbefinnande och hälsa samt att öka de äldres möjligheter att påverka hur servicen utvecklas i kommunen och
  • att förbättra de äldres möjligheter att få högklassiga tjänster samt att påverka tjänsternas innehåll och genomförande.

Med äldre befolkning avses i lagen den del av befolkningen som nått pensionsåldern (63+). Med äldre personer avses personer vars funktionsförmåga är nedsatt på grund av ålder.

Lagen kompletterar den övriga social- och hälsovårdslagstiftningen och fokuserar på ordnandet av socialvården.

Kommunförbundets cirkulär om äldreomsorgslagen publicerades i oktober 2020.
Kommunförbundets föregående cirkulär gavs 1.7.2013 då äldreomsorgslagen trätt i kraft.

Lagens centrala innehåll

Plan för att stödja den äldre befolkningen

Kommunen ska under varje fullmäktigeperiod utarbeta en plan för att stödja den äldre befolkningen och årligen utvärdera servicens tillräcklighet och kvalitet. Kommunen ska uppvisa tillräckliga resurser för att planen ska kunna genomföras.

Äldrerådet ska med stöd av äldreomsorgslagen tas med i beredningen av planen för den äldre befolkningens välbefinnande och i utvärderingen av servicens tillräcklighet och kvalitet. I övrigt finns bestämmelser om kommunens äldreråd i kommunallagen (410/2015).

Tjänster som främjar välbefinnandet

Den äldre befolkningen ska erbjudas rådgivningstjänster och riskgrupper ska erbjudas hälsokontroller, mottagningar eller hembesök.

Principer som styr serviceverksamheten

Kommunen ska ordna långvarig vård och omsorg för äldre personer i första hand i form av öppenvårdstjänster i deras eget hem och andra öppenvårdstjänster inom social- och hälsovården. Långvarig institutionsvård kan ordnas endast om det finns medicinskt motiverade skäl eller skäl som anknyter till klient- eller patientsäkerheten.

Utredning av servicebehovet, serviceplan och beslut

En äldre persons behov av service ska utredas på ett mångsidigt sätt och en serviceplan ska utarbetas för personen. Äldre personer har rätt till de beviljade tjänsterna inom tre månader efter att beslutet fattades. Vid utredningen av servicebehovet ska man senast 1.4.2023 använda bedömningsverktyget RAI för att bedöma äldre personers funktionsförmåga, om den äldre personen behöver regelbunden socialservice för tryggandet av sin vård och omsorg.

Sakkunskap och egen kontaktperson

Kommunen ska ha tillgång till tillräcklig och mångsidig sakkunskap för att kunna stödja den äldre befolkningens välbefinnande och hälsa samt för att ordna tjänster som äldre personer behöver. På den som utsetts till egen kontaktperson för en äldre person tillämpas 42 § i socialvårdslagen (1301/2014).

Personal, lokaler, ledning och egenkontroll

Personalen och lokalerna ska motsvara kundernas behov och ledningen ska vara kundorienterad. Den faktiska personaldimensioneringen vid verksamhetsenheter för serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård måste vara minst 0,7 anställda per klient senast 1.4.2023. Till den faktiska personaldimensioneringen räknas endast det direkta klientarbetet, inte det indirekta arbetet. För verksamhetsenheten ska det utarbetas en plan för egenkontroll.

Anmälan om äldre personers servicebehov

Om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller någon som är anställd inom socialvården, räddningsväsendet eller hos nödcentralen eller polisen i sitt uppdrag har fått kännedom om en äldre person som är uppenbart oförmögen att sörja för sin omsorg, ska den anställde utan dröjsmål göra en anmälan om saken till den myndighet som ansvarar för socialvården i kommunen.

En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska göra en anmälan till socialvården, när en äldre person skrivs ut från anstaltsvård inom hälsovården. Anmälan ska göras i god tid före utskrivningen.

Offentliggörande av väntetiderna

Kommunen ska åtminstone en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den socialservice som han eller hon har ansökt om. Uppgifterna ska offentliggöras med sådana metoder att äldre personer har en faktisk möjlighet att få uppgifterna.

Mer på kommunförbundets webbsidor:

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman