Tjänster för äldre

Äldreråd

I 22 § i kommunallagen (410/2015) finns det bestämmelser om kommuninvånarnas möjligheter att delta och påverka. Kommuninvånarna och de som använder kommunens tjänster har rätt att delta i och påverka kommunens verksamhet. Fullmäktige ska sörja för att det finns mångsidiga och effektiva möjligheter att delta.

Bestämmelserna om kommunens påverkansorgan har samlats i kommunallagen. Påverkansorgan i kommunen är ungdomsfullmäktige eller en motsvarande påverkansgrupp för unga, ett äldreråd och ett råd för personer med funktionsnedsättning.

Enligt 27 § i kommunallagen ska kommunstyrelsen inrätta ett äldreråd för att garantera den äldre befolkningens möjligheter att delta och påverka samt sörja för äldrerådets verksamhetsförutsättningar. Äldrerådet kan vara gemensamt för flera kommuner.

Äldrerådet ska ges möjlighet att påverka planeringen, beredningen och uppföljningen inom olika kommunala verksamheter i frågor som är av betydelse för den äldre befolkningens välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet eller möjligheter att klara de dagliga funktionerna eller med tanke på den service som den äldre befolkningen behöver.

Äldrerådets sammansättning och arbetsformer

Kommunen kan bestämma äldrerådets sammansättning, hur det väljs och hur det arbetar.

Kommunstyrelsen kan godkänna en verksamhetsstadga som fastställer äldrerådets lagstadgade och eventuella andra uppgifter, antalet ledamöter, vem ledamöterna representerar, äldrerådets mandattid, hur sammanträdena sammankallas, hur ordförande väljs, hur sekreteraruppgifterna sköts samt hur verksamhetsplanen görs upp och verksamhetsberättelsen ges.

Äldrerådets uppgifter omfattar alla funktioner som kan ha betydelse för den äldre befolkningens levnadsförhållanden och för de tjänster som de äldre behöver.

I äldrerådets uppgifter kan det bland annat ingå att väcka initiativ, göra ställningstaganden och avge utlåtanden. För att kunna sköta sin uppgift att påverka bör äldrerådet i god tid få information om aktuella projekt. Det är också viktigt att äldrerådet tar egna initiativ.

Äldrerådet är inte ett sådant organ som avses i kommunallagen och har därför inte rätt att fatta överklagbara förvaltningsbeslut.

Med stöd av äldreomsorgslagen (980/2012) ska äldrerådet tas med i beredningen av planen för den äldre befolkningens välbefinnande och i utvärderingen av servicens tillräcklighet och kvalitet.

Äldrerådets verksamhetsförutsättningar

Att kommunen ska sörja för äldrerådets verksamhetsförutsättningar innebär bland annat att kommunen anvisar en möteslokal, sörjer för mötesarrangemangen och står för de kostnader som mötet ger upphov till. Tillräckliga anslag ska reserveras för verksamheten. Genom ett särskilt anslag i budgeten blir verksamheten i äldrerådet mer stabil.

Det är befogat att betala mötesarvoden, men frågan avgörs av kommunen. Kommunstyrelsen kan till exempel besluta att det som i förvaltningsstadgan bestäms om arvoden och ersättningar för ledamöter i en nämnd i tillämpliga delar gäller arvoden och ersättningar för ledamöterna i äldrerådet.

På de flesta kommuners webbsidor finns det information om åtminstone ädrerådets sammansättning och också om äldrerådets verksamhet i kommunen.

 

Kommunforbundet.fi

Mer på webben

 

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman