Tjänster för äldre

Boendeservice och institutionsvård

Kolme asukasta keskustelee palvelutalossa.

Hemmet, bostadsområdet, närservicen och trafikförbindelserna utgör en viktig del av varje människas vardag. De flesta äldre bor och vill bo hemma så länge som möjligt. Det är viktigt att var och en i god tid före ålderdomen funderar på sitt eget hem och hur det fungerar. Centralt är att förutspå förändringar i boendebehoven och att bereda sig på förändringar i tillräckligt god tid.

För personer som av någon särskild anledning behöver hjälp eller stöd i boendet eller med att ordna boende ordnas boendeservice med stöd av socialvårdslagen, handikappservicelagen och specialomsorgslagen.

Boendeservice enligt socialvårdslagen

Boendeservice enligt socialvårdslagen (1301/2014) är stödboende, serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg. När boendeservice tillhandahålls ska det ses till att personen får behovsenliga rehabiliterings- och hälso- och sjukvårdstjänster.

Stödboende

Stödboende ska ordnas för personer som behöver stöd för att bo självständigt eller vid övergången till självständigt boende. Modellerna för hur stödboende ordnas varierar från kommun till kommun. Gemensamt för modellerna är arbetsfördelningen mellan bostads-/fastighetsväsendet och socialväsendet. Bostadsväsendet skaffar bostäder som det anvisar för socialväsendets bruk. Socialväsendet anvisar klienter för stödboendet och ordnar service som stöder boendet. Boende stöds genom social handledning och annan socialservice.

Serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg

Serviceboende ska ordnas för personer som behöver en lämplig bostad samt vård och omsorg. Med serviceboende avses boende och service som ordnas i en servicebostad, såsom vård- och omsorgstjänster samt måltidsservice.

Serviceboende med heldygnsomsorg ordnas för personer som behöver vård och omsorg dygnet runt. Vid enheter för serviceboende med heldygnsomsorg finns det personal på plats och service ordnas enligt klientens behov dygnet runt.

Serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg är öppenvård. En stor del av de boende är äldre personer.

Den boende betalar hyra för bostaden i enlighet med hyresavtalet och klientavgifter tas ut för service.

Serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg kan vara långvarigt eller kortvarigt. Kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg kan ordnas för en äldre person exempelvis under närståendevårdarens ledighet och i annat fall om det är ett ändamålsenligt alternativ med tanke på den äldres servicebehov och förmåga att klara sig hemma.

Kommunen kan ordna serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg som egen verksamhet, som köpta tjänster eller med hjälp av servicesedlar. Under de senaste åren har andelen serviceboende med heldygnsomsorg vuxit och andelen annat serviceboende minskat. kommunerna skaffar ungefär hälften av serviceboendet med heldygnsservice hos privata serviceproducenter.

Ändringarna i äldreomsorgslagen (980/2012) om bl.a. personaldimensioneringen och ibruktagandet av bedömningsverktyget RAI (Resident Assessment Instrument) trädde i kraft 1.10.2020. Kommunförbundets cirkulär 8/2020.

Institutionsvård

För äldre personer ordnas institutionsvård på ålderdomshem och motsvarande verksamhetsenheter för institutionsvård och på hälsocentralernas bäddavdelningar. Institutionsvård kan vara långvarig eller kortvarig rehabiliterande vård.

Enligt äldreomsorgslagen (920/2012) ska kommunen ordna långvarig vård och omsorg för äldre personer i första hand i form av öppenvårdstjänster i personernas eget hem och i form av andra öppenvårdsvårdstjänster inom social- och hälsovården. Långvarig institutionsvård kan ordnas endast om det finns medicinskt motiverade skäl eller skäl som anknyter till klient- eller patientsäkerheten.

Kommunforbundet.fi

Mer på webben

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman