Hemvård

Hemservice definieras i socialvårdslagen (1301/2014). Med hemservice avses enligt lagen att fullgöra eller bistå vid fullgörandet av uppgifter och funktioner som hör till boende, vård och omsorg, upprätthållande av funktionsförmågan, vård och fostran av barn, uträttande av ärenden samt till det övriga dagliga livet.

Hemservice tillhandahålls personer som på grund av sjukdom, förlossning, skada eller av någon annan liknande funktionsnedsättande orsak eller i en särskild familje- eller livssituation behöver hjälp för att klara de uppgifter och funktioner som avses ovan.

Som stödtjänster som ingår i hemservicen tillhandahålls måltids-, klädvårds- och städservice och tjänster som främjar socialt umgänge.

Barnfamiljer har subjektiv rätt att få hemservice som är nödvändig för att trygga familjens omsorgsuppgift, om det på grund av omständigheter som anges ovan inte är möjligt att trygga barnets välfärd utan hemservice. Andra än barnfamiljer har inte subjektiv rätt till hemservice enligt socialvårdslagen.

Hemsjukvård ordnas med stöd av hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). Kommunerna ska ordna hemsjukvård för dem som bor i kommunen. Hemsjukvården genomförs enligt vård- och serviceplanen eller tillfälligt som multidisciplinär hälso- och sjukvårdsservice där patienten är bosatt, i dennes hem eller på en jämförbar plats. I vården ingår de förbrukningsartiklar som enligt vårdplanen behövs i hemsjukvården för behandling av en långvarig sjukdom.

Hemsjukhusvård är enligt hälso- och sjukvårdslagen tidsbunden, effektiviserad hemsjukvård. Den kan ordnas inom ramen för primärvården, den specialiserade sjukvården eller som ett samarbete mellan dessa. I vården ingår mediciner som ges i samband med hemsjukvården och förbrukningsartiklar enligt vårdplanen.

Med hemvård avses enligt socialvårdslagen den helhet som bildas av hemservice och hemsjukvårdsuppgifter.

I kommunens eller samkommunens organisation är hemservicen och hemsjukvården ofta sammanslagna till en hemvårdsenhet.

En betydande del av de klienter som får regelbunden hemvård är äldre personer. Enligt äldreomsorgslagen (920/2012) ska kommunen ordna långvarig vård och omsorg för äldre personer i första hand i form av öppenvårdstjänster i personernas eget hem och i form av andra öppenvårdsvårdstjänster inom social- och hälsovården. Långvarig institutionsvård kan ordnas endast om det finns medicinskt motiverade skäl eller skäl som anknyter till klient- eller patientsäkerheten.

Spetsprojekt om hemvård och närståendevård

Till regeringens spetsprojekt hör att utveckla hemvården för äldre och närståendevården för alla ålderskategorier. Målet var jämlika och samordnade tjänster som stävjar kostnadsökningen. I spetsprojektet beviljade statsunderstöd för åtta regionala försök. Försöken genomförde 2016-2018.

Kommunforbundet.fi

Mer på webben:

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman