Tjänster för äldre:

Ny kvalitetsrekommendation sporrar till friskt åldrande med god funktionsförmåga

Social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet har gett en ny kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen 2020–2023. 

Målet med kvalitetsrekommendationen är att möjliggöra ett bra åldrande samt högkvalitativa och effektiva tjänster för de äldre personer som behöver dem. De föreslagna åtgärderna skapar en grund för ett åldersvänligt samhälle. 

Temaområdena i kvalitetsrekommendationen gäller tryggande av de äldres funktionsförmåga, utnyttjande av teknik för att förbättra de äldres välbefinnande, stärkande av frivilligarbetets roll, åldersvänligt boende och goda boendemiljöer samt tjänster som tillhandahålls på ett kundorienterat sätt.

Kvalitetsrekommendationen innehåller egna rekommendationer för varje temaområde, och för att stödja genomförandet av dem har god praxis lyfts fram för varje ämnesområde. 

Kvalitetsrekommendationen uppmuntrar till att trygga de äldres funktionsförmåga i möjligaste mån och till att bygga upp ett ekonomiskt och socialt hållbart servicesystem.

Åldersvänliga verksamhetsmodeller förenar boende och service på ett nytt sätt. Målet är att öka den äldre befolkningens möjligheter att bo hemma, förutse framtida boende- och servicebehov och trygga en högklassig vård och trivsam miljö för dem som behöver vård och omsorg dygnet runt.

Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen 2020–2023

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman