Tjänster för äldre

Plan för att stödja den äldre befolkningen

​Enligt 5 § i äldreomsorgslagen (980/2012) ska varje kommun utarbeta en plan över sina åtgärder för att stödja den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand och för att ordna och utveckla den service och närståendevård som äldre personer behöver.

Kommunen ska beakta planen vid beredningen av beslut som påverkar den äldre befolkningens ställning och de tjänster som äldre personer behöver och vid beredningen av budgeten och ekonomiplanen enligt kommunallagen.

Vid planeringen ska åtgärder som främjar boende i hemmet och rehabilitering prioriteras. Planen godkänns av kommunfullmäktige och ska ses över varje fullmäktigeperiod. Planen är en del av kommunstrategin och kommunens övriga strategiska ledning.

Planen ska också beaktas vid beredningen av välfärdsberättelsen enligt 12 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) och rapporteringen om den. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen varje år lämna en rapport till kommunfullmäktige om kommuninvånarnas hälsa och välfärd och om de åtgärder som har vidtagits. Dessutom ska en mer omfattande välfärdsberättelse tas fram för kommunfullmäktige en gång per år.

Planens innehåll

Enligt äldreomsorgslagen ska planen innehålla

  1. en bedömning av den äldre befolkningens välbefinnande
  2. mål för hur den äldre befolkningens välbefinnande ska stödjas och hur servicen ska förbättras  
  3. de åtgärder genom vilka kommunen ansvarar för att målen nås och en bedömning av de resurser som kommunen behöver för dessa åtgärder
  4. ansvarsfördelningen mellan de olika kommunala verksamheterna när åtgärder genomförs
  5. en redogörelse för hur kommunen kommer att sköta samarbetet med de olika kommunala sektorerna, offentliga myndigheter, företag samt organisationer och andra allmännyttiga samfund.

De flesta kommuner och samkommuner har lagt ut planen på sina webbsidor.

Utvärdering av servicens tillräcklighet och kvalitet

Det organ som ansvarar för socialvården i kommunen ska varje år utvärdera om den sociala servicen för äldre räcker till och hurdan kvalitet den håller.

För utvärderingen av servicens kvalitet och tillräcklighet ska kommunen enligt 6 § i äldreomsorgslagen regelbundet be om synpunkter av dem som anlitar servicen, deras anhöriga och närstående samt de anställda i kommunen. Dessutom ska kommunen sammanställa information om de ekonomiska resurser som har använts för servicen och om antalet anställda och deras utbildning. I utvärderingen ska också de iakttagelser som framförts i socialombudsmannens årliga redogörelse beaktas.

Det är motiverat att koppla utvärderingen av servicens tillräcklighet och kvalitet till välfärdsberättelsen och rapporteringen om den.

Äldrerådet ska enligt 11 § i äldreomsorgslagen tas med i beredningen av planen för den äldre befolkningens välfärd och i utvärderingen av servicens tillräcklighet och kvalitet.

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman