Företagshälsovård för personliga assistenter

Systemet med personliga assistenter är en ekonomisk stödåtgärd enligt handikappservicelagen. Via systemet kan handikappade personer anställa personliga assistenter för assistans i dagliga sysslor. När den personliga assistenten står i arbetsavtalsförhållande till den som får assistans omfattas assistenten också av företagshälsovården (2 § i lagen om företagshälsovård och 2 § i arbetarskyddslagen). Den som anställer en personlig assistent ska på sin bekostnad ordna företagshälsovård minst i lagstadgad omfattning (4 § i lagen om företagshälsovård). I företagshälsovården kan ingå även sjukvård i avtalad omfattning enligt prövning av den som får assistans, dvs. arbetsgivaren (14 §).

En handikappad person kan som arbetsgivare välja antingen hälsocentralen eller en privat läkarstation som serviceleverantör inom företagshälsovården. Den hälsocentral eller någon annan serviceproducent som producerar företagshälsovården bestämmer innehållet i den lagstadgade verksamheten inom företagshälsovården i samarbete med den handikappade person som är arbetsgivare. Av assistenten (den anställde) får inte tas ut någon avgift för lagstadgad företagshälsovård. Om assistenten tillhandahålls sjukvård inom ramen för företagshälsovården kan parterna fritt avtala om vårdens volym och omfattning. Om man söker ersättning för kostnaderna i enlighet med sjukförsäkringslagen får inga avgifter tas ut av assistenten (den anställde).

Arbetsgivaren ska utreda och identifiera de risker och olägenheter för arbetstagarens säkerhet och hälsa som arbetet och arbetsmiljön medför och sträva efter att avlägsna dessa faktorer. Arbetsgivaren har ansvaret för och skyldigheten att besluta om de åtgärder som ska vidtas för att avlägsna eller minska identifierade olägenheter och risker. Här kan arbetsgivaren anlita en utomstående sakkunnig (inom företagshälsovården) som inte har rätt att fatta beslut i stället för arbetsgivaren och som inte bär ansvaret för arbetssäkerheten. Hur detta går till i praktiken på arbetsplatserna bestäms dock enligt förslaget utgående från bransch, verksamhetens art, arbetsplatsens storlek och andra specifika förhållanden. Någon särskild metod som fastställts eller som följer en allmänt tillämpad modell krävs inte, utan arbetsgivaren kan använda de verksamhetsformer som bäst lämpar sig för syftet vid respektive tidpunkt. Företagshälsovården kan också utnyttja andra utredningar för att bedöma arbetsförhållandena.

Det väsentliga är att arbetsgivaren känner till den anställdes/den personliga assistentens arbetsförhållanden och de hälsorisker och andra risker som inte kan avlägsnas och tar upp dem när han eller hon förhandlar med företagshälsovården om företagshälsovårdstjänster. Därefter bedömer företagshälsovården om det finns behov för en arbetsplatsutredning på arbetsplatsen.

Med stöd av sjukförsäkringslagen får arbetsgivaren ersättning för företagshälsovårdskostnaderna. Den som får assistans söker i egenskap av arbetsgivare ersättning för företagshälsovårdskostnaderna enligt 13 kap. i sjukförsäkringslagen (1224/204).

Den handikappade ersätts med stöd av handikappservicelagen för de kostnader som förblir arbetsgivarens självriskandel (9 §).

Mer på webben

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left