Tjänster för äldre

Tjänster som främjar välbefinnandet

I 12 § i äldreomsorgslagen finns bestämmelser om tjänster som främjar välbefinnandet. I samband med att äldreomsorgslagen stiftades upphävdes 20 § om rådgivningstjänster för äldre i hälso- och sjukvårdslagen.

Rådgivningstjänster

Enligt äldreomsorgslagen ska kommunen tillhandahålla rådgivningstjänster som stöder den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand. Med äldre befolkning avses personer som är berättigade till ålderspension, dvs. som har fyllt 63 år. Utöver personer som hör till den äldre befolkningen kan också andra intresserade, exempelvis anhöriga och närstående få rådgivningstjänster. Uppgifter om rådgivningstjänster för äldre finns på kommunernas webbplatser.

Andra tjänster som främjar välbefinnandet

Kommunen är också skyldig att ordna hälsokontroller, mottagningar och hembesök som stöder de äldres välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand. Åtminstone vissa av dessa tjänster ska särskilt erbjudas de äldre befolkningsgrupper vilkas levnadsförhållanden eller livssituation man bedömer innebär riskfaktorer som ökar behovet av service. Riskgrupper är exempelvis äldre närståendevårdare, personer som nyligen mist sin make/maka eller annan närstående, ensamma, personer som skrivits ut från sjukhus och personer med minnessjukdom.

Tjänsternas innehåll och genomförande

Enligt äldreomsorgslagen ska i tjänster som främjar välbefinnandet ingå:

  1. handledning som syftar till att främja välbefinnandet och sunda levnadsvanor samt förebygga sjukdomar, olycksfall och olyckor
  2. identifiering av sociala problem och hälsoproblem som beror på försvagad hälsa och funktionsförmåga hos den äldre befolkningen och tidigt stöd i samband med sådana problem
  3. handledning beträffande socialvård och annan social trygghet
  4. handledning beträffande sjukvård, multiprofessionell rehabilitering och säker läkemedelsbehandling
  5. handledning i användningen av tjänster som står till buds i kommunen och som främjar välbefinnandet, hälsan, funktionsförmågan och förmågan att klara sig på egen hand.

De tjänster som främjar välbefinnande genomförs enligt kommunernas egna överväganden. Det är ändamålsenligt att tillhandahålla tjänsterna som närservice så att de i så stor utsträckning som möjligt är tillgängliga för äldre kommuninvånare. Service kan ges exempelvis på verksamhetsställen med låg tröskel, hos kunderna i form av rörliga tjänster och därutöver också per telefon eller som nättjänster. De äldre ska ändå alltid garanteras möjligheten också till personlig rådgivning. Rådgivningstjänsterna som avses i 12 § i äldreomsorgslagen kan väl kombineras med de rådgivningstjänster som redan fungerar i kommunen, exempelvis samservicekontorens serviceutbud.

Kommunförbundet har publicerat en intervjublankett för hembesök som främjar äldres välbefinnande, anvisningar för hembesök och för att mäta funktionsförmågan.

Under hembesök kan man använda rekommendationen om bedömning av funktionsförmågan i samband med tjänster som främjar den äldre befolkningens välbefinnande (på finska) som är utarbetad av det nationella TOIMIA-nätverket (nationellt expertnätverk för mätning och bedömning av funktionsförmågan) samt samt en checklista för förebyggande av olycksfall.

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman