Familjevård

Familjevårdslagen reviderades 1.7.2016 i fråga om familjevård enligt uppdragsavtal. Syftet med revideringen är att höja familjevårdarnas minimiarvoden och öka rätten till lediga dagar. Ändringar infördes också beträffande antalet personer i vård. Familjevårdaren ska erbjudas möjlighet att låta undersöka sin hälsa och sitt välmående.

Enligt familjevårdslagen är det möjligt att ge familjevård förutom i familjevårdarens hem också hemma hos den vårdbehövande en del av dygnet eller dygnet runt. 

Kommunen eller samkommunen kan ingå uppdragsavtal med familjevårdaren eller ett avtal om ordnande av familjevård med en privat familjevårdsproducent. Professionell familjevård är familjevård som ges i professionella familjehem på basis av tillstånd som avses i 7 § i lagen om privat socialservice. Kommunen eller samkommunen ingår avtalet i den omfattning som situationen kräver.

I ett familjehem som baserar sig på ett uppdragsförhållande får högst fyra personer vårdas samtidigt, inberäknat de barn under skolåldern och andra personer i behov av särskild vård eller omsorg som bor i samma hushåll som vårdaren. I familjehem får ändå samtidigt vårdas högst sex personer, om där bor minst två vårdare som svarar för vården, fostran eller den övriga omvårdnaden. En av familjevårdarna ska till sin utbildning, sin erfarenhet eller sina personliga egenskaper vara lämplig för att ge familjevård. Den andra ska ha en lämplig utbildning och tillräcklig erfarenhet av uppgifter inom vård eller fostran.

I ett professionellt familjehem kan samtidigt vårdas högst sju personer om familjevårdarna är minst två och en av dem har den behörighet som krävs för uppgiften. 

Man kan avvika från antalet personer i vård om det är fråga om syskon eller medlemmar av samma familj. I ett familjehem kan det också finnas fler myndiga vårdtagare än det föreskrivs, om deras umgänge sinsemellan och arten av placeringen i familjevård i förening med deras funktionsförmåga gör det möjligt att avvika från maximiantalet.

För en familjevårdare i uppdragsförhållande ska det ordnas minst två lediga dygn för varje kalendermånad under vilken personen arbetat som familjevårdare minst 14 dygn. I uppdragsavtalet kan man också vid behov komma överens om ett annat antal lediga dagar. Det är kommunens skyldighet att se till eller, om familjevårdaren så önskar vid behov ge sådan hjälp, att den som är i familjevård får ändamålsenlig vård under den tid familjevårdaren är ledig.

I uppdragsavtalet kommer man överens om att det ska ordnas undersökningar för familjevårdaren av hälsan och välmåendet. För familjevårdare på heltid ska möjlighet till undersökningar erbjudas minst vart annat år. Kommunen ska vid behov ordna även andra social- och hälsovårdstjänster som stöder familjevårdarens välfärd.

Kommunen ordnar familjevården. Kommunen kan producera familjevården själv eller köpa den av en privat serviceproducent. 

Mer på webben

Familjevård
SHM webbsidor

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman