Kommunernas social- och hälsovårdsförvaltning

Kommunförbundet har sammanställt uppgifter om social- och hälsovårdsförvaltningen i alla kommuner utom de åländska. Uppgifterna uppdateras årligen i enlighet med organisatoriska förändringar. Uppdateringarna baseras på de meddelanden som skickats till Kommunförbundet om ändringar i förvaltningen, på kommunernas och samkommunernas webbsidor och andra tillgängliga informationskällor.
 

Kommunkarta: organiseringen av primärvård och socialtjänster 2021

 

Kommunförbundet har utrett organiseringen av primärvården och socialtjänsterna i Finlands 293 fastlandskommuner år 2021. Primärvård och socialtjänster kan tillhandahållas av antingen en kommun eller ett samarbetsområde.

Alternativa organiseringsformer för samarbetsområdena är en samkommun och modellen med en ansvarig kommun. Enligt modellen med en ansvarig kommun sköter en kommun uppgifter också för de andra kommunerna med stöd av avtal. En samkommun är en kommunal sammanslutning till vilken kommunerna har överlåtit kommunala uppgifter.

Det finns 75 kommuner som producerar sin primärvård och sina socialtjänster i egen regi. Totalt 48 procent av befolkningen bor i sådana kommuner. Omsorgsnämnden eller social- och hälsovårdsnämnden ansvarar i allmänhet för social- och hälsovården i kommunen. Nämnden kan också ha uppgifter som inte gäller social- och hälsovården. En kommun kan också delegera ansvaret för social- och hälsovårdsuppgifterna i enlighet med livscykelmodellen till flera organ.

Det finns sammanlagt 59 samarbetsområden som tillsammans omfattar 218 kommuner. Av befolkningen bor 52 procent inom samarbetsområdena.

För primärvården och socialtjänsterna ansvarar 33 samkommuner som har totalt 157 medlemskommuner. Samkommunen ansvarar utöver primärvården för alla socialtjänster eller en del av dem. En del av samkommunerna har endast ansvar för primärvården. 

Det finns 26 samarbetsområden som följer modellen med en ansvarig kommun, och de omfattar sammanlagt 61 kommuner. Den ansvariga kommunen ansvarar för organiseringen av den egna kommunens social- och hälsovård och för avtalskommunernas del utöver primärvården också för alla eller en del av socialtjänsterna. En del ansvariga kommuner ansvarar endast för primärvården i avtalskommunerna.

Det finns sammanlagt 134 hälsocentraler av vilka 75 drivs av en kommun, 33 av en samkommun och 26 av en ansvarig kommun. Av hälsocentralerna har 69 ett befolkningsunderlag på mindre än 20 000 invånare och 65 ett befolkningsunderlag på mer än 20 000 invånare.

Uppgifterna har samlats in med hjälp av kommunernas och samarbetsområdenas beslutshandlingar och webbsidor, Kommunförbundets nätverk och sådana förändringar i förvaltningen som anmälts till Kommunförbundet. Redogörelsen omfattar inte förvaltningen av miljö- och hälsoskydd.

tags