Kommunernas social- och hälsovårdsförvaltning

Kommunförbundet har sammanställt uppgifter om social- och hälsovårdsförvaltningen i alla kommuner utom de åländska. Uppgifterna uppdateras årligen i enlighet med organisatoriska förändringar. Uppdateringarna baseras på de meddelanden som skickats till Kommunförbundet om ändringar i förvaltningen, på kommunernas och samkommunernas webbsidor och andra tillgängliga informationskällor.

Kommunförbundet har utrett organiseringen av primärvården och socialtjänsterna i Finlands 293 fastlandskommuner år 2022. Primärvård och socialtjänster kan tillhandahållas av antingen en kommun eller ett samarbetsområde.

Alternativa organiseringsformer för samarbetsområdena är en samkommun och modellen med en ansvarig kommun. Enligt modellen med en ansvarig kommun sköter en kommun uppgifter också för de andra kommunerna med stöd av avtal. En samkommun är en kommunal sammanslutning till vilken kommunerna har överlåtit kommunala uppgifter.

Det finns 75 kommuner som producerar sin primärvård och sina socialtjänster i egen regi. Totalt 48 procent av befolkningen bor i sådana kommuner. Omsorgsnämnden eller social- och hälsovårdsnämnden ansvarar i allmänhet för social- och hälsovården i kommunen. Nämnden kan också ha uppgifter som inte gäller social- och hälsovården. En kommun kan också delegera ansvaret för social- och hälsovårdsuppgifterna i enlighet med livscykelmodellen till flera organ.

Det finns sammanlagt 56 samarbetsområden som tillsammans omfattar 218 kommuner. Av befolkningen bor 52 procent inom samarbetsområdena.

För primärvården och socialtjänsterna ansvarar 33 samkommuner som har totalt 165 medlemskommuner. Samkommunen ansvarar utöver primärvården för alla socialtjänster eller en del av dem. En del av samkommunerna har endast ansvar för primärvården. 

Det finns 23 samarbetsområden som följer modellen med en ansvarig kommun, och de omfattar sammanlagt 53 kommuner. Den ansvariga kommunen ansvarar för organiseringen av den egna kommunens social- och hälsovård och för avtalskommunernas del utöver primärvården också för alla eller en del av socialtjänsterna. En del ansvariga kommuner ansvarar endast för primärvården i avtalskommunerna.

Det finns sammanlagt 131 hälsocentraler av vilka 75 drivs av en kommun, 33 av en samkommun och 23 av en ansvarig kommun. Av hälsocentralerna har 70 ett befolkningsunderlag på mindre än 20 000 invånare och 61 ett befolkningsunderlag på mer än 20 000 invånare.

Uppgifterna har samlats in med hjälp av kommunernas och samarbetsområdenas beslutshandlingar och webbsidor, Kommunförbundets nätverk och sådana förändringar i förvaltningen som anmälts till Kommunförbundet. Redogörelsen omfattar inte förvaltningen av miljö- och hälsoskydd.

1.1.2023 överförs ansvaret för ordnandet av social- och hälsotjänsterna från kommunerna till välfärdsområdena.

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman