Organiseringsansvar

Kommunen svarar i princip för tillhandahållandet av social- och hälsovården för sina invånare. Den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för är uppdelad i primärvård (folkhälsoarbete) och specialiserad sjukvård. Kommunerna har kunnat överföra ansvaret för tillhandahållandet av social- och primärvård till samarbetsområdet, som kan vara en samkommun eller en lösning enligt modellen med en ansvarig kommun. För att kunna tillhandahålla specialiserad sjukvård ska kommunen höra till en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt.

​Var och en som rör sig inom kommunens område har ändå rätt att i akuta fall få den socialservice som baserar sig på klientens individuella behov så att dennes rätt till oundgänglig försörjning och omsorg inte äventyras. Akut sjukvård ska tillhandahållas oberoende av patientens boningsort.

Enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda ska alla kommuner höra till en samkommun som är med om att tillhandahålla och producera tjänster för utvecklingsstörda. Kommunen kan ändå också själv tillhandahålla specialomsorger.

De uppgifter som hör till genomförandet av social- och hälsovården i kommunen sköts av ett kollegialt organ som en eller flera kommuner utsett och som oftast är en nämnd. Utöver uppgifter inom socialvård och/eller hälso- och sjukvård kan organet också ges andra uppgifter.

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left