Rätt att välja hemkommun, rätt att anlita service i en annan kommun och beräkning av ersättning

Ändringarna i lagen om hemkommun och i socialvårdslagen (1377–1378/2010) trädde i kraft 1.1.2011. Det är fråga om slopande av hemkommunslagens begränsningar som gäller ändring av hemkommunen, anlitande av service samt systemet för kostnadsersättning kommunerna emellan. Syftet med lagändringarna är att ge äldre och personer med funktionsnedsättning rätt att fritt välja boningsort.

Den s.k. institutionsvårdsbegränsningen i lagen om hemkommun har fått ny ordalydelse. En persons hemkommun ändras inte om han eller hon bor i en annan kommun huvudsakligen på grund av vård i familjevård eller institutionsvård eller boende med boendeservice. Lagen om hemkommun har fått en ny paragraf, 3 a §, som föreskriver att om en person är placerad någon annanstans än i sin hemkommun, kan han eller hon trots 3 § 2 punkten välja den kommun där verksamhetsenheten eller bostaden finns som sin nya hemkommun. För att personen ska ha rätt att välja hemkommun ska vården eller boendet beräknas pågå eller ha pågått över ett år. Hemkommunen ändras i dessa fall från och med den dag då flyttanmälan anlände. Enligt den alltjämt gällande 42 a § i den tidigare socialvårdslagen (710/1982) övergår ansvaret för att ordna service för personen till den nya hemkommunen från och med flyttningsdagen.

Bestämmelsen i 60 § i socialvårdslagen (16 a § i den tidigare lagen) gäller ansökan om service i en annan kommun på eget initiativ. Den som vill flytta och bli invånare i en annan kommun, men som på grund av sin ålder eller sin funktionsnedsättning eller av någon annan motsvarande orsak inte kan bo självständigt där, kan anhålla om socialservice och vårdplats där på samma grunder som kommunens invånare. Den kommun dit personen vill flytta är skyldig att genast underrätta sökandens hemkommun om att en sådan ansökan har kommit in och att den har tagits upp till behandling. Den kommun dit personen vill flytta ska behandla ansökan, bedöma sökandens behov av service i samarbete med hans eller hennes hemkommun och fatta beslut i ärendet.

Sökanden ska inom två veckor efter att ha fått del av ett positivt beslut meddela den kommun som fattat beslutet om han eller hon tar emot servicen. Sökanden har rätt att inom tre månader efter att ha fått del av beslutet flytta till den vårdplats som anvisats och hans eller hennes hemkommun ändras då. Om sökanden försummar dessa tidsfrister, förlorar han eller hon rätten till den service som beslutet gäller. En person kan ansöka om service bara i en kommun åt gången. Ansökan behandlas inte om personen har lämnat in en likadan ansökan i en annan kommun och behandlingen av den pågår.

I situationer som avses i den alltjämt gällande 42 b § i den tidigare socialvårdslagen (placerad i en annan kommun) och i 60 § i socialvårdslagen (ansökan på eget initiativ) är det fortfarande personenstidigarehemkommun som ansvarar för de faktiska kostnaderna för sådan familjevård, institutionsvård eller sådant boende med boendeservice som baserar sig på beslutet av kommunen. Den nya hemkommunen ska fakturera den tidigare hemkommunen för en ersättning som motsvarar kostnaderna. 

När ersättningen beräknas avdras statsandelen och de klientavgifter som tagits ut. När statsandelen avdras i faktureringen mellan kommunerna, adderas grundpriset per åldersgrupp i statsandelen för kommunal basservice (t.ex. för 75–84-åringar 6457,36 euro år 2022) med grundpriset för sjukfrekvensen (1329,61 euro år 2022). Den summa som då fås multipliceras med statsandelsprocenten för basservice under året i fråga (23,59 % år 2022). Exempelvis om klienten är 78 år i slutet av 2022, blir den statsandel som ska subtraheras från kostnaderna [(6457,36 + 1329,61) €] * 23,59 % = 1836,95 € per kalenderår. Grundpriserna för statsandelen för kommunal basservice finns på Kommunförbundets webbplats. 

Kommunerna kan, om de så vill, komma överens om ersättningsnivån också på något annat sätt. Enligt lagen svarar den nya hemkommunen för tillhandahållandet av och kostnaderna för de tjänster som avtalet inte omfattar. Paragraftextens hänvisning till avtalet är i detta sammanhang något oklar. Den nya hemkommunens kostnadsansvar torde ändå inte begränsas till situationer där kommunerna kommit överens om ersättning, utan den nya hemkommunen torde svara för nya servicebehov som uppkommit efter flyttningen. Faktum är att innehållet i socialvårdslagens bestämmelser inte heller till övriga delar är särskilt entydigt.

Om personens hemkommun ändras på nytt övergår ansvaret för att tillhandahålla service till den nya hemkommunen medan ansvaret för kostnaderna kvarstår hos den hemkommun som personen flyttar från.

Närmare upplysningar:

Kostnadsersättningar: Mia Malmila, specialsakkunnig, ekonomi och finansiering inom social- och hälsovården, tfn +358 9 771 2204, +358 50 526 8113.
Lagstiftning: Sami Uotinen, ledande jurist, tfn +358 9 771 2623, +358 50 341 3349.

Mer på webben

Beräkning av ersättning till kommunen vid ändring av hemkommun i vissa situationer (SHM 27.5.2015)

Kommunernas statsandelar (Kommunförbundet)

Kommuninfo 2/2011

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left