Genomförande av reformen och förändringsstöd

Stöd i vårdreformen

Vid genomförandet av vårdreformen överförs ansvaret för uppgifterna inom social- och hälsovården samt räddningsväsendet till de nya välfärdsområdena 1.1.2023. Denna förändring berör nästan 200 000 anställda och över 200 uppgifter överförs från nuvarande ansvarsorganisation. När det gäller finansieringen överförs cirka 23 miljarder euro av kommunernas statsandelar och skatteinkomster till statsfinansieringen av välfärdsområdena. I samband med genomförandet av reformen bör man också planera de förändringsbehov som reformen medför för kommunerna samt samarbetsstrukturerna mellan kommunerna och välfärdsområdena.

Kommunförbundet erbjuder medlemsorganisationer och avtalsparter samt välfärdsområden stöd i anslutning till förändringen.

På denna sida finns information om det förändringsstöd Kommunförbundet erbjuder.

  • Rikta frågor om reformen till Kommunförbundets rådgivningstjänst, som ger förändringsstöd i reformen.

Konsekvenser för kommunernas ekonomiplanering, bokföring och skuldfinansiering

Omläggningen inom social- och hälsovården påverkar kommunernas och samkommunernas ekonomiplanering, bokföring och skuldfinansiering. Hur syns detta i bokföringen och ekonomiplanen? Hur hålls skulder och skuldsättning under kontroll? Svar på dessa frågor ges nedan.

lateral-image-right

Kommunernas och välfärdsområdenas samarbete och kontaktytor

Kommunerna och välfärdsområdena har gemensamma invånare och ett stort behov av samarbete kring servicen för invånarna och klienterna. En kommun och ett välfärdsområde är jämlika juridiska aktörer.

lateral-image-left

Frågor om stödtjänsterna

Vid genomförandet av reformen måste man beakta många frågor som gäller stödtjänsterna. Välfärdsområdena behöver såväl administrativa som medicinska stödtjänster och det finns flera alternativa sätt att ordna dem.

lateral-image-right

Svenskspråkiga tjänster och samarbetet mellan de tvåspråkiga välfärdsområdena

När social- och hälsovårdsstrukturerna reformeras ska tillgången till service på både finska och svenska säkerställas. Välfärdsområdena jämställs med kommunerna när det gäller tillämpning av språklagen.

lateral-image-left

KT stöder arbetsgivarna i vårdreformen

Vårdreformen innebär att omkring 216 000 av kommunernas och samkommunernas anställda kommer att övergå i en ny arbetsgivares tjänst. KT stöder kommunerna och samkommunerna, den temporära förvaltningen och arbetsgivarna i de nya välfärdsområdena i förändringen.

lateral-image-right
Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman