Mall för förvaltningsstadga för välfärdsområden

Kommunförbundet har ansvarat för beredningen av en förvaltningsstadga för välfärdsområden. Den har nu publicerats på finska. Genom arbetet med förvaltningsstadgan stöder Kommunförbundet kommunernas och sjukvårdsdistriktens beredningsarbete. På den här sidan finns information om förvaltningsstadgan och en länk till mallen.

Förvaltningsstadgan för ett välfärdsområde ska tillämpas då välfärdsområdesvalet har hållits 23.1.2022 och välfärdsområdesfullmäktige konstituerat sig och genom sitt beslut godkänt förvaltningsstadgan. Det temporära beredningsorganets mandattid slutar när välfärdsområdesstyrelsen har inlett sin verksamhet. Välfärdsområdena godkänner sina förvaltningsstadgor tidigast i mars 2022.

Du kan ladda ned mallen för förvaltningsstadga från vår publikationer.

Varje välfärdsområde ska ha en förvaltningsstadga

Varje välfärdsområde ska ha en förvaltningsstadga. Förvaltningsstadgans innehåll bestäms i huvudsak i 95 § i lagen om välfärdsområden.

I förvaltningsstadgan för ett välfärdsområde fastställs åtminstone:

  • ledningssystemet
  • organen
  • fördelningen av uppgifter och befogenheter mellan olika organ

Förvaltningsstadgan kan innehålla också andra bestämmelser än de som föreskrivs i lagen.

Förvaltningsstadgan är ett centralt styrmedel för välfärdsområdets förvaltning och verksamhet. De nya välfärdsområdena har en bred prövningsrätt när det gäller fördelningen av beslutanderätt och ansvar.

I förvaltningsstadgan bestäms också de förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter. Till exempel fastställs arvodena till de förtroendevalda i förvaltningsstadgan.

Annan struktur än kommunernas förvaltningsstadga

Mallen för förvaltningsstadga för välfärdsområden är indelad i sex delar:

  • I Ledningen av välfärdsområdet
  • II Ekonomi
  • III Kontroll och beredskap
  • IV Välfärdsområdesfullmäktige
  • V Besluts- och förvaltningsförfarande
  • VI Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner

Delarna är indelade i 22 kapitel och 204 paragrafer. I kapitlen finns allmänna presentationer och motiveringar. I övrigt följer mallen minimiprincipen, vilket innebär att den inte upprepar sådana uppgifter som föreskrivs organen i lagen.

Centralt redskap för måluppfyllelse och integration

Utgångspunkten för organiseringen av välfärdsområdets förvaltning är samordnade tjänster, vilket styr utformningen av välfärdsområdenas lednings- och förvaltningsstrukturer.

Det förvaltningssystem som tillämpas i kommunerna och samkommunerna kan inte tillämpas direkt på välfärdsområdena, eftersom förvaltningsstadgan borde stödja till exempel en övergripande ledning och de integrationsmål som satts för välfärdsområdesreformen. Välfärdsområdesfullmäktige har ändå en omfattande prövningsrätt när det gäller strukturen på välfärdsområdets organisation.

Välfärdsområdets organisation och förvaltningsstadga ska säkerställa en övergripande ledning och en organisation som vid behov kan förändras. Målet är en effektiv verksamhet. Mallen lyfter fram de villkor som lagstiftningen ställer på välfärdsområdena och det spelrum som välfärdsområdena har vid tillämpningen av dem.

Stödmaterial för beredningen av de tvåspråkiga välfärdsområdena

Lagstiftningen om vårdreformen innehåller flera bestämmelser som reglerar välfärdsområdets språkliga skyldigheter och kundernas rättigheter eller som på annat sätt har relevans med tanke på förverkligandet av befolkningens språkliga rättigheter.

lateral-image-left
Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left
Läs mer om dessa teman