Stöd i vårdreformen

Räddningsväsendets tjänster och kontaktytor

Organiseringen av räddningsväsendets tjänster överförs från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena och Helsingfors stad i början av 2023.

Reformen påverkar räddningsverkens förvaltningsstruktur samt ordnandet av tjänster och stödtjänster. I en del områden innebär välfärdsområdesreformen också ändringar i räddningsområdet gränser och räddningsverkets organisation. Räddningsväsendets tjänster förblir oförändrade.

Räddningsverkens egendom och personal överförs till välfärdsområdena. Personalen vid de nuvarande räddningsverken överförs till välfärdsområdena med nuvarande villkor i början av 2023. I Helsingfors stad sker ingen förändring vad gäller rollen som räddningsverkets arbetsgivare.

Fastigheter som ägs av kommuner och avtalsbrandkårer förblir i regel i deras ägo och hyrs ut till välfärdsområdena. Brandstationernas nuvarande hyresavtal överförs till välfärdsområdena med nuvarande villkor.

Reformen ändrar inte på andra myndigheters ansvar och inte heller myndigheternas inbördes hierarki inom räddningsväsendet. Kommunernas ansvar och skyldigheter enligt räddningslagen förblir oförändrade.

 • skyldighet att delta i räddningsverksamhet
 • skyldighet att ge handräckning
 • samarbete vid förebyggande av olyckor
 • deltagande i befolkningsskyddsplanering.

Läs mer:

Handbok för räddningsväsendets servicehelheter | Kommunförbundet (kommunforbundet.fi)

Reformen av räddningsväsendet - Inrikesministeriet (intermin.fi)

Frågor och svar om reformen av räddningsväsendet - Inrikesministeriet (intermin.fi)

 

Öppna alla

Räddningsväsendets tjänster

Räddningsverken producerar räddningstjänster i välfärdsområdena. Dessa tjänster kan vara antingen räddningsväsendets lagstadgade uppgifter eller avtalsbaserade tjänster som produceras med stöd av lagstiftning som gäller räddningsverken.

Mer information om räddningsväsendets tjänster och modelleringen av servicehelheter finns i handboken Pelastustoimen palvelukokonaisuudet | Kuntaliitto.fi. Handboken utkommer på svenska under våren.

Räddningsväsendets lagstadgade uppgifter är förebyggande av olyckor samt räddningsverksamhet.

 • Tjänster för förebyggande av olyckor

  • säkerhetskommunikation
  • tillsyn
  • kemikalietillsyn
  • sakkunnigtjänster inom byggande
  • styrning och rådgivning
  • sakkunnigtjänster inom evenemangssäkerhet

 

 • Räddningsväsendets tjänster

  • räddningsverksamhet
  • oljebekämpning
  • brandutredning
  • varning av befolkningen
  • information om risker
  • ledningscentralsservice
  • lägescentralsservice
  • larmtjänster
  • andra biståndstjänster
  • tjänster inom internationell räddningsverksamhet (RescEU)

Avtalsenliga tjänster som räddningsverken producerar kan vara bland annat följande:

 • Beredskapstjänster

  • befolkningsskydd
  • stöd för beredskapsplanering
  • utbildning
  • sakkunnigtjänster inom beredskap
 • Tjänster inom hälso- och sjukvård
  • prehospital akutsjukvård
  • första insatsen

Räddningsverkens lokaler, egendom och personal

Räddningsverkens egendom och personal överförs till välfärdsområdena. Personalen vid de nuvarande räddningsverken överförs till välfärdsområdena med nuvarande villkor i början av 2023. I Helsingfors stad sker ingen förändring vad gäller rollen som räddningsverkets arbetsgivare.

Fastigheter som ägs av kommuner och avtalsbrandkårer förblir i deras ägo och hyrs ut till välfärdsområdena. Brandstationernas nuvarande hyresavtal överförs till välfärdsområdena med nuvarande villkor.

Läs mer:

Hyvin Oy:n logo

I frågor som gäller vård och räddningsväsendet betjänas du av Hyvil

Våra sakkunnigtjänster inom social- och hälsovård samt räddningsväsendet har överförts till Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab 1.1.2023. Innehållet på dessa webbplatser uppdateras inte längre.

lateral-image-left