Två språk som syns, hörs och accepteras

En livskraftig tvåspråkighet

Lektion i finska i skola i Larsmo.

Finland har två nationalspråk, finska och svenska. Visionen i nationalspråksstrategin är att Finland har två livskraftiga nationalspråk och att båda språken syns, hörs och accepteras.

Nationalspråksstrategin behövs för att de finskspråkiga och svenskspråkiga medborgarnas grundläggande språkliga rättigheter ska kunna tillgodoses fullt ut och för att fördelarna med två nationalspråk ska gagna samhället. 

Nationalspråksstrategin från 2012 är Finlands första nationella språkstrategi. Den kommunanpassade handboken innehåller verktyg som hjälper kommunala myndigheter, tjänsteinnehavare och arbetstagare att tillämpa språklagstiftningen så att de grundläggande rättigheterna för finsk- och svenskspråkiga tillgodoses.

Verktygen konkretiserar tillämpningen av språklagen i olika förvaltningsuppgifter, till exempel i kommunens kommunikation, upphandlingspraxis och vid anställningar. Verktygen är skapade för såväl två- som enspråkiga kommuner, samkommuner och landskap.

Förutom nationalspråksstrategins praktiska verktyg, finns det andra tips och redskap som stödjer en god kommunal service på två språk och en fungerande tvåspråkig förvaltning. (Se nedan)

De tvåspråkiga kommunernas nationalspråksnätverk

I enlighet med nationalspråksstrategins rekommendation, rekommenderar Kommunförbundet att alla tvåspråkiga kommuner utnämner en kontaktperson för nationalspråksstrategin. Kommunförbundet leder nätverket med kommunernas ansvarspersoner. 

Nätverket träffas regelbundet en till två gånger om året. Nätverkets mål är att de ansvariga ska stödja och byta erfarenheter.

Ta gärna kontakt om ni har frågor.

Praktiska verktyg för en levande tvåspråkighet

Klicka på länkarna och få tips om hur tvåspråkighet fungerar i praktiken.

 

 

tags