Avfall

Tolkningar av modellen med avfallsbolag

Här följer några tolkningar av den nya avfallslagen i fråga om olika aktörers befogenheter och förhållanden när hanteringen av kommunalt avfall har överförts på ett kommunalt avfallsbolag. Närmare information om strukturen och de grundläggande begreppen inom hanteringen av kommunalt avfall finns bland annat på  Kommunförbundets webbplats. Senare ges information om vilken roll avfallshanteringsföreskrifterna har.

Är avfallsnämnden en obligatorisk nämnd?

Om kommunerna har bildat ett gemensamt avfallsbolag för den kommunala avfallshanteringens operativa uppgifter, är en gemensam avfallsnämnd obligatorisk.

Delägarkommunernas fullmäktige godkänner ett avtal där avfallsnämndens värdkommun, ledamöter och övriga ärenden som gäller verksamheten framgår. Avtalet gäller inte avfallstransporter, avfallsbehandling eller avfallsbolagets uppgifter. Värdkommunen godkänner en instruktion för avfallsnämnden.

Hos den gemensamma avfallsnämnden samlas alla myndighetsuppgifter inom avfallshanteringen, till exempel godkännande av avfallshanteringsföreskrifterna och avfallstaxan, beslutsfattande kring avfallsavgifterna och eventuella beslut om avfallstransporter. Värdkommunen har all beslutanderätt.

Vem beställer hanteringen av kommunalt avfall hos avfallsbolaget?

Delägarkommunerna har beställt hanteringen av kommunalt avfall hos det gemensamma avfallsbolaget, efter att ha bildat bolaget och godkänt bolagsordningen och delägaravtalet. Delägarkommunerna är beställare. Delägarkommunerna för beställarens talan och utövar ägarstyrning vid bolagsstämman (i praktiken i viss mån också vid styrelsens sammanträde, trots att styrelsen juridiskt sett egentligen inte är den plats där ägarstyrning ska utövas). Avfallsnämnden är inte beställare och utövar inte ägarstyrning.

Delägarkommunerna har överfört ansvaret för den operativa hanteringen av kommunalt avfall på avfallsbolaget på det sätt som de kommit överens om i bolagsordningen och delägaravtalet. Avfallsbolaget beslutar om den operativa verksamheten, såsom valet av avfallsbehandlingssystem (energitillvaratagande, kompostering, rötning m.m.) utifrån bolagsordningen och delägaravtalet. Avfallsnämnden kan inte ändra bolagsordningen eller delägaravtalet och inte heller fatta beslut om den operativa verksamheten, såsom valet av avfallsbehandlingssystem. En enskild delägarkommun kan inte besluta om valet av avfallsbehandlingssystem och inte heller ändra avtal. Delägarkommunerna kan tillsammans, ofta enhälligt, ändra bolagsordningen och delägaravtalet och också ändra avfallsbolagets uppgifter inom hanteringen av kommunalt avfall.

Avfallsnämnden beslutar om avfallstransportsystemet. Det går inte att komma överens om systemet i avtalet om nämnden eller i delägaravtalet om avfallsbolaget. Värdkommunen har all beslutanderätt i saken. Avfallstransportsystemet kan variera kommunerna och områdena emellan. Också kombinerade system är möjliga. En delägarkommuns ståndpunkt till transportsystemet binder inte avfallsnämnden, men nämnden kan beakta ståndpunkten och motiveringen för den inom ramen för vad avfallslagen tillåter.

Vem godkänner avfallstaxan?

Avfallsnämnden godkänner avfallstaxan. För att kunna godkänna avfallstaxan behöver avfallsnämnden detaljerade uppgifter om kostnaderna och servicestrukturen av avfallsbolaget. I praktiken kan det vara bra att avfallsbolaget utarbetar ett eget förslag till avfallstaxa. Utifrån uppgifterna bereder tjänsteinnehavare som lyder under avfallsnämnden ett förslag till avfallstaxa för godkännande i nämnden.

Intäkterna av avfallsavgifterna enligt avfallstaxan ska täcka avfallsbolagets kostnader för skötseln av den kommunala lagstadgade hanteringen av kommunalt avfall. Inom ramen för avfallslagen kan avfallsnämnden självständigt staka ut avgiftspolitiken och bestämma vad avgifterna kallas, vad de gäller och hur stora de är. Däremot kan nämnden enligt lagen inte godkänna en taxa som inte täcker bolagets verksamhet med stöd av avfallslagen, bolagsordningen och delägaravtalet. Avfallsavgifterna ska likaså täcka värdkommunens kostnader för avfallsnämndens verksamhet.

Vilka slags avfallsavgifter kan det finnas?

Avfallslagen har en ny bestämmelse om en grundavgift som täcker sådana kostnader som inte direkt kan bestämmas utifrån avfallets mängd och beskaffenhet, det vill säga kostnader för s.k. gratistjänster (hantering av problemavfall, återvinning, avfallsupplysning) och kostnader för avfallsnämnden.

I övrigt bygger avfallsavgiften på avfallets mängd och beskaffenhet samt kostnaderna för hanteringen av avfallet. Avfallsavgifterna kan kallas till exempel tömningsavgift, transportavgift, behandlingsavgift, mottagningsavgift, avgift för områdesvis uppsamlingsplats. I taxan kan det dessutom bestämmas extra avgifter som ska täcka till exempel merkostnader för besvärlig tömning, om sopkärlet ligger långt ifrån det ställe dit sopbilen kommer fram.

Det är motiverat att i taxan särskilja de avgifter som tas ut med stöd av kommunens skyldighet att ordna hantering av företagsavfall i andra hand. Intäkterna av avgifterna bör täcka kostnaderna för denna andrahandsskyldighet som inte ska subventioneras med intäkter av avgifterna för den egentliga hanteringen av kommunalt avfall.

Taxan ska inte ta upp avgifter som tas ut för avfallsbolagets tjänster på marknadsvillkor. I fråga om dem kan avfallsbolaget om det så vill godkänna en egen prislista. Avfallshanteringstjänster på marknadsvillkor får inte subventioneras med intäkter av offentligrättsliga avfallsavgifter.

När det gäller avfallstransport enligt avtal, det vill säga när fastighetsinnehavaren ordnar transporten, ingår dessutom en privaträttslig transportavgift eller tömningsavgift som transportföretagaren fakturerar fastigheten direkt. Avgiften bygger inte på avfallstaxan utan på ett avtal mellan fastigheten och företagaren. Avfallsnämnden kan inte längre bestämma ett högsta privaträttsliga transportpris eller en högsta tömningsavgift inom den avfallstransport som fastighetsinnehavaren ordnar.

Vem bestämmer hur stora avfallsavgifterna är?

Avfallsnämnden bestämmer de enskilda avfallsavgifterna utifrån avfallstaxan. Därför behöver nämnden uppgifter av avfallsbolaget och transportföretagen och ur kundregistret. Kundregistret och det lagstadgade registret över avfallstransporter kan finnas på samma ställe. I praktiken kan det vara bra att avfallsbolaget utarbetar ett eget förslag till avgiftsbestämning, till exempel gällande tömningsavgifter i debiteringslängden. Utifrån uppgifterna bereder tjänsteinnehavare som lyder under avfallsnämnden ärendet för beslut. Det är ofta motiverat att delegera beslutanderätten om avfallsavgifter till tjänsteinnehavare som lyder under avfallsnämnden.

När det gäller avfallstransport enligt avtal, som innebär att fastighetsinnehavaren ordnar transporten, kan avgiften för avfallsbehandling tas ut hos transportföretaget som transporterar avfallet för behandling. Alternativt kan avgiften i dessa fall tas ut hos fastighetsinnehavaren utifrån debiteringslängden som bygger på transportföretagets körlista. Avfallsnämnden beslutar om hur avgifterna tas ut, exempelvis när den godkänner taxan.

Vem fakturerar avfallsavgifterna?

En privaträttslig aktör kan fakturera avfallsavgifterna med stöd av ett beslut om bestämmande av avgiften av avfallsnämnden eller en tjänsteinnehavare under den, det vill säga exempelvis med stöd av debiteringslängden. En sådan privaträttslig aktör är exempelvis det kommunala avfallsbolaget eller en privat producent av debiteringstjänster.

Det går att bestämma i avfallstaxan att avfallsavgifterna betalas direkt till avfallsbolaget. Så har man oftast gjort i praktiken.

Då redovisar avfallsbolaget till värdkommunen den summa som behövs för kostnaderna för avfallsnämnden på det sätt som man kommer överens om. En bestämmelse om det kan ingå i avtalet om avfallsnämnden. Avfallsnämnden, värdkommunen och avfallsbolaget kan troligen också sinsemellan komma överens om saken. Det är också möjligt att bestämma och fakturera grundavgiften som ska täcka kostnaderna för avfallsnämnden separat från de övriga avfallsavgifterna utgående från att grundavgiften betalas på avfallsnämndens/värdkommunens konto.

Givetvis är det juridiskt möjligt att ordna "trafiken" med avfallsavgifterna också så att de bestäms och faktureras för betalning på avfallsnämndens/värdkommunens konto och så att nämnden/kommunen redovisar intäkterna till avfallsbolaget enligt den summa som behövs och på det sätt som man kommer överens om.

Sammantaget:

Kommunerna har gett det operativa ansvaret för hanteringen av kommunalt avfall till ett bolag som planerar vad det gör och ser vad det kostar. Avfallsnämnden godkänner en taxa för avgifterna som ska täcka dessa kostnader.

tags
Tuulia Innala

Förnamn
Tuulia
Efternamn
Innala
sakkunnig, utveckling av kommunaltekniken

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2565
Mobiltelefon
+358 40 572 2120
Ansvarsområden
  • Avfallshantering
  • Vattentjänster
  • Dagvattenhantering.
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Tekniikka