Teknikteamet presenterar sig

Tuulia Innala

Jag började jobba på Kommunförbundet hösten 2012 som utvecklingsingenjör inom teknikteamet vid den dåvarande enheten för samhälle, teknik och miljö. Tiden vid den enheten blev kort, för redan vid ingången av år 2013 omvandlades vår enhet till följd av organisationsreformen till enheten Regioner och samhällen. I praktiken arbetade jag visserligen fortfarande med samma personer och vi fick förstärkning av region- och näringssakkunniga, vilket har medfört ett nytt slags samarbete och synsätt i vår verksamhet.

Till utbildningen är jag diplomingenjör med inriktning på samhälls- och miljöteknik och jag har tidigare huvudsakligen arbetat med avfallshantering och vattentjänster inom både den kommunala, den statliga och den privata sektorn, senast inom utbildningsvärlden.

Till mitt ansvarsområde hör olika utvecklingsuppgifter inom kommunernas tekniska väsen och intressebevakning. Jag är bland annat koordinator för utvecklingsforumet KEHTO för det tekniska väsen som utgörs av de 21 största städerna. Jag bereder och organiserar forumets verksamhet som stöd för de medverkande kommunerna och förmedlar också information till mindre kommunorganisationer. Till mitt ansvarsområde hör dessutom som ett delområde av det tekniska väsendet avfallshanteringens mångfacetterade frågor allt från intressebevakning till utveckling och rådgivning för de kommunala avfallshanteringsmyndigheterna.

På sista tiden har ärenden inom intressebevakningen och rådgivningen inom avfallshanteringen medfört rätt mycket arbete på grund av verkställandet av den reviderade avfallslagen som godkändes för knappt två år sedan. Det har grundats nya avfallshanteringsmyndigheter som lagen förpliktar till, och deras verksamhet har småningom satt aktivt i gång. Dessutom har miljöministeriet producerat och producerar i samband med totalrevideringen av avfallslagen en hel rad nya förordningar i syfte att komplettera avfallslagstiftningen. Med tanke på kommunens verksamhet kan bland det viktigaste nämnas bestämmelserna om producentansvar för förpackningsavfall. Avsikten med dem är att utvidga producenternas ansvar för hanteringen av förpackningsavfall. Ändringen av avfallslagen som försenar ikraftträdandet av producentansvaret med ett år och beträffande hushållens mottagningsplatser rentav med knappt två år, har nyss godkänts. Statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall, där omfattningen av producenternas insamlingsnätverk definieras utfärdas inom kort.

KEHTO-forumets verksamhet underställdes Kommunförbundet sommaren 2012 och är nu en etablerad del av förbundets verksamhet. Nätverksarbetet och samarbetet med kommunerna sparar resurser. Forumet har inlett flera utvecklingsprojekt och avsikten är att resultaten av dem ska spridas till hela kommunfältet. Bland annat en beräkningsmodell för reparationseftersläpning inom infrastrukturen är under utveckling. KEHTO-städerna utvecklar också modeller för produktifiering och beräkning av produktiviteten samt engagerar unga i det gemensamma projektet Nuoria infratöihin, vars syfte är att utveckla arbetsplatser inom infrastruktursektorn och göra den mer attraktiv i de ungas ögon.  Inom en snar framtid publiceras tillsammans med Trafikverket en rapport om ett projekt som forskat i TUKEFIN-produktivitetskoncept, där det ges rekommendationer om hur man kan göra upphandlingen mer innovativ och effektiv.

Tuulia Innala

Förnamn
Tuulia
Efternamn
Innala
sakkunnig, utveckling av kommunaltekniken

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2565
Mobiltelefon
+358 40 572 2120
Ansvarsområden
  • Avfallshantering
  • Vattentjänster
  • Dagvattenhantering.
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Tekniikka