Finansiering av undervisning och kultur

I lagstiftningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet bestäms om statsandelar eller finansiering per enhet. Det finns Lagen om statsandel för kommunal basservice och Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet för finansiering till kommunerna.  I statsunderstödslagen (688/2001) finns det bestämmelser om statsunderstöd som tillämpas på grunderna för beviljande av statsunderstöd samt på beviljande, betalning, användning, övervakning av användningen och återbetalning och förfaranden som gäller det ovan nämnda. Om det finns bestämmelser om anslaget i en speciallag iakttas den i första hand.

Prövningsbaserat statsunderstöd beviljas med stöd av speciallagar till nämnda instanser.

 

Statistik om finansierinssystemet av Utbildningsstyrelsen

https://vos.oph.fi/rap/

Informationsresurser KOSKI

https://www.oph.fi/sv/tjanster/informationsresurser-koski

LAGSTIFNING

Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009  http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20091705

Förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1766/2009 http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20091766

Lag om yrkesutbildning 531/2017 (från 1.1.2018) http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170531

Yrkehögskolelag 932/2014 https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20140932

Förordning om avgifter som tas ut i yrkeshögskolornas verksamhet 1440/2014 http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2014/20141440

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för yrkeshögskolornas basfinansiering http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20160814

Lag om fritt bildningsarbete 632/1998 http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980632

Förordning om fritt bildningsarbete 805/1998 http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980805

Lag om kommunernas kulturverksamhet 166/2019 https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190166

Lag om allmänna bibliotek 1492/2016 https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2016/20161492

Lag om grundläggande konstundervisning 633/1998  https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980633

Förordning om grundläggande konstundervisning 813/1998 https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980813

Idrottslag 390/2015 http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2015/20150390

Ungdomslag 1285/2016 http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2016/20161285

Statsunderstödslag 688/2001 http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010688

Lagen om statsandel för kommunal basservice 1704/2009 http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2009/20091704?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=2009%2F1704

Förordning om statsandel för kommunal basservice 1446/2014 http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2014/20141446