Statsandelsfinansiering för undervisnings- och kulturverksamhet

Staten deltar i finansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet. År 2020 är statsandelen för kommunal basservice 25,46 procent. Kommunernas finansieringsandel är sålunda cirka 75 procent. 

Kommunens självfinansieringsandel av driftskostnaderna för gymnasieutbildning utgör 57,30 procent och av driftskostnaderna för utbildning som förbereder invandrare och främmandespråkiga för gymnasieutbildning 50 procent. 

Kommunens finansieringsandel vid finansiering av yrkesutbildning är det belopp som fås när det i 9 § 1 mom. avsedda statliga anslaget multipliceras med talet 1,3461. Kommunernas finansieringsandel motsvarar dock högst nivån för 2017.

Finansieringsansvaret för yrkeshögskolorna överfördes i sin helhet till staten år 2015. Av kommunernas finansieringsandel för yrkeshögskolorna har 36 procent hänförts till den kommunala basservicen och 64 procent till utbildningen på andra stadiet inom Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

Statsandelsfinansieringen för undervisnings- och kulturverksamhet består av två delar

1 Statsandelen för kommunal basservice (lag 1704/2009) som administreras av Finansministeriet.

I statsandelen för kommunal basservice (en enda penningström) ingår:
• social- och hälsovård (inkl. småbarnspedagogik)
• förskola och grundläggande utbildning
• bibliotek
• allmän kulturverksamhet och
• grundläggande konstundervisning med invånarbaserad finansieringssystem.

Också systemet med hemkommunsersättning inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna utgör en del av statsandelen för kommunal basservice.

2 Statsandelen för undervisnings- och kulturverksamhet (lag 1705/2009), som administreras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Utbildningsanordnarna beviljas finansiering för
• gymnasieutbildning och
• yrkesutbildning.

Dessutom beviljar Undervisnings- och kulturministeriet tilläggsfinansiering för förskoleundervisning och grundläggande utbildning per elev och finansiering för annan undervisnings- och kulturverksamhet.

Finansiering beviljas för

  • morgon- och eftermiddagsverksamhet

  • grundläggande konstundervisning

  • fritt bildningsarbete

  • biblioteksverksamhet

  • idrottsverksamhet och ungdomsarbete

  • kultur, museer, teatrar och orkestrar