Statsandelsfinansiering för undervisnings- och kulturverksamhet

Staten deltar i finansieringen av undervisnings- och kulturverksamhet. År 2019 är statsandelen för kommunal basservice 25,37 procent. Kommunernas finansieringsandel är sålunda cirka 75 procent. Statens finansieringsandel för undervisnings- och kulturverksamhet är 41,89 procent för gymnasieutbildningens del. 

Finansieringsansvaret för yrkeshögskolorna överfördes i sin helhet till staten år 2015. Av kommunernas finansieringsandel på 454,6 miljoner euro för yrkeshögskolorna har 36 procent hänförts till den kommunala basservicen och 64 procent till utbildningen på andra stadiet inom Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

Statsandelsfinansieringen för undervisnings- och kulturverksamhet består av två delar

1 Statsandelen för kommunal basservice (lag 1704/2009) som administreras av Finansministeriet.

I statsandelen för kommunal basservice (en enda penningström) ingår:
• social- och hälsovård (inkl. småbarnspedagogik)
• förskola och grundläggande utbildning
• bibliotek
• allmän kulturverksamhet och
• grundläggande konstundervisning med invånarbaserad finansiering.

Också systemet med hemkommunsersättning inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och utjämningen av statsandelen på basis av skatteinkomsterna utgör en del av statsandelen för kommunal basservice.

Lagändringen om statsandelssystemet för kommunal basservice trädde i kraft 1.1.2015. 

2 Statsandelen för undervisnings- och kulturverksamhet (lag 1705/2009), som administreras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Utbildningsanordnarna beviljas finansiering enligt pris per enhet för
• gymnasieutbildning och
• yrkesutbildning.

Dessutom beviljar Undervisnings- och kulturministeriet tilläggsfinansiering per elev och finansiering för annan undervisnings- och kulturverksamhet.

Finansiering beviljas för

  • morgon- och eftermiddagsverksamhet

  • grundläggande konstundervisning

  • fritt bildningsarbete

  • biblioteksverksamhet

  • idrottsverksamhet och ungdomsarbete

  • kultur, museer, teatrar och orkestrar