Statsunderstöd för undervisnings- och kulturverksamhet

Undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och bland annat Regionförvaltningsverket beviljar behovsprövad statlig finansiering för undervisnings- och kulturverksamhet. Understöden beviljas i form av allmänt understöd, specialunderstöd, (investerings-, försöks-, start-, forsknings- eller utvecklingsprojekt) och som investeringsunderstöd.

Följ! På undervisnings- och kulturministeriets webbplats finns anvisningar för ansökan och infromationen om understöd.

Coronaviruset påverkar också statsunderstöden för undervisnings- och kulturverksamhet

Statsunderstöden för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, fritt bildningsarbete, grundläggande konstundervisning och yrkesutbildning är föremål för ändringar, liksom även internationaliseringsunderstöden. Kommunerna har för närvarande arbete upp över öronen med undantagsarrangemangen, och det är ännu svårare än tidigare för dem att hänga med i bidragskarusellen.

På Utbildningsstyrelsens webbsida https://www.oph.fi/sv/understod/coronavirusets-inverkan-pa-statsunderstodsverksamheten finns information om ändringarna. Det lönar sig för dem ansöker om understöd och dem som fått understöd att läsa informationen. Undantagsförhållandet kan medföra olika ändringar i understödsfinansieringen. Även Kommunförbundet följer med läget och informerar om ändringarna.

Ansökningstiderna förlängs i fråga om understöd för den grundläggande konstundervisningen, internationaliseringsfinansieringen, utvidgningen av den tvåspråkiga undervisningen, skolornas klubbverksamhet och främjandet av innovativa inlärningsmiljöer inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen.

Vid behov kan man ansöka om förlängd tid för understödda projekt. Utbildningsstyrelsen har också automatiskt förlängt användningstiden för vissa statsunderstöd med sex månader för olika utbildningsformer. Kontrollera om detta gäller projekt i den egna kommunen.

Följderna av coronaviruset kan också ge upphov till direkta extra kostnader som kan inkluderas i kostnaderna för projekt. Det lönar sig också att följa upp och specificera dessa kostnader. Det kan också finnas behov av budgetändringar. I fråga om dem bör man kontakta den beredare vid Utbildningsstyrelsen som nämns i understödsbeslutet. Oanvända understöd ska fortfarande betalas tillbaka.

Det har beviljats tilläggstid för slutredovisningarna för en del projekt. Återbetalningsdagarna finns även på den ovan nämnda webbsidan. För närvarande har det inte gjorts några ändringar i tidtabellen för mellanredovisningarna. Man kan anhålla om tilläggstid om tidsfristen visar sig vara för snäv.

 

Ändringar i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturiverksamhet: beräkningsgrunder av statsunderstöd för anläggninsprojekt

Riksdagen har godkänd den 9.4.2020 förslaget till lag om ändring av 53 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Ändringarna i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet gäller statsunderstöd för allmänbildande och yrkesläroanstalter, bibliotek, kultur, idrottsplatser och idrottsutbildningscenter.

Beräkningsgrunderna för beräkningen av det belopp av ett statsunderstöd för ett anläggningsprojekt som ska återbetalas ska ändras så att byggnadskostnadsindex slopas från beräkningsgrunderna, samtidigt som det procentuella avdraget för en värdesänkning på grund av anläggningsprojektets ålder preciseras. Det är enligt dessa beräkningsgrunder som man beräknar det belopp som ska återbetalas av ett statsunderstöd som har utbetalats för ett för anläggningsprojekt i sådana situationer där understödet enligt lagen ska återbetalas till staten. 

https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/HallituksenEsitys/Sidor/RP_21+2020.aspx
 

 

Information om understöden finns bakom följande länkar

Undervisnings- och kulturministeriets understöd:

Andra understöd: