Idrotts- och motionstjänster

Kommunerna spelar en viktig roll när det gäller att producera idrottstjänster och skapa förutsättningar för idrottsverksamheten. Kommunerna ordnar idrotts- och motionstjänster för över 800 miljoner euro varje år. Den kommunala idrottsverksamheten har omkring 5 000 anställda. Det finns mer än 35 000 idrottsanläggningar i Finland, av vilka 70 procent ägs och drivs av kommunerna.

Kommunen ska med stöd av idrottslagen (390/2015) skapa förutsättningar för invånarnas motions- och idrottsutövning genom att tillhandahålla motions- och idrottstjänster och motion som främjar hälsan och välbefinnandet med beaktande av olika målgrupper, stödja medborgar- och föreningsverksamhet, samt uppföra och driva idrottsanläggningar. Idrotten är kommunal basservice och en viktig del av kommuninvånarnas välfärd. En viktig uppgift för kommunen och den övriga offentliga förvaltningen är att trygga en så jämlik tillgång till idrotts- och motionstjänster som möjligt för alla medborgare. 

Den kommunala idrottsverksamhetens viktigaste uppgift är att stödja idrott och andra hälsofrämjande fysiska aktiviteter. Kommunen stöder invånarnas möjligheter att utöva idrott och motion genom att utveckla det lokala och regionala samarbetet, motion som främjar hälsa och välmående, och genom att stödja medborgarverksamhet och tillhandahålla idrottsanläggningar.

 

tags