Vanliga frågor - inom utbildning och kultur sektor

Kan kommunen privatisera ordnandet av småbarnspedagogik?

Kommunen som anordnare av småbarnspedagogik

Bestämmelser om kommunens skyldighet att ordna småbarnspedagogik finns i lagen om småbarnspedagogik (5 §, 540/2018). Kommunen ska ordna sådan småbarnspedagogik som det föreskrivs om i lagen om småbarnspedagogik i den omfattning och i den form som behovet i kommunen förutsätter. Detta förutsätter att kommunen bedömer behovet av småbarnspedagogiska tjänster och olika verksamhetsformer inom sitt område och förutser förändringar i servicebehovet exempelvis genom att följa upp antalet barn som bor i kommunen. I lagen om småbarnspedagogik räknas det inte längre upp olika alternativ för produktionen av tjänster inom småbarnspedagogiken, utan till denna del hänvisas det till kommunallagen.   

Enligt 8 § i kommunallagen (410/2015) kan kommunen själv organisera tjänsterna inom småbarnspedagogiken eller avtala om att organiseringsansvaret överförs på en annan kommun eller en samkommun. När kommunen ordnar småbarnspedagogik kan den också utnyttja alla de former av samarbete med andra kommuner som fastställts i kommunallagen. Samarbetsformerna regleras i 49 § och 8 kap. i kommunallagen. Enligt 9 § kan kommunen också själv producera de tjänster inom småbarnspedagogiken som omfattas av dess organiseringsansvar eller enligt avtal skaffa dem av andra tjänsteproducenter. Således kan kommunen fortfarande tillhandahålla tjänsterna inom småbarnspedagogiken genom att köpa dem av en annan kommun, en samkommun eller en privat producent av småbarnspedagogisk verksamhet. Vid anskaffning av tjänster av någon annan tjänsteproducent ska kommunen eller samkommunen försäkra sig om att tjänsterna motsvarar den nivå som krävs av motsvarande kommunala verksamhet. Lagen om småbarnspedagogik tar inte ställning till i vilken omfattning kommunen kan köpa tjänster inom småbarnspedagogik av andra tjänsteproducenter. I 9 kap. i lagen föreskrivs närmare om privata producenter av småbarnspedagogisk verksamhet.

Enligt lagen om småbarnspedagogik finns också det alternativet att den som använder tjänsterna inom småbarnspedagogiken kan få en sådan servicesedel som avses i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården. Vid användningen av servicesedlar bör man särskilt beakta att klienten har en stark rätt att vägra ta emot en servicesedel, och då ska kommunen hänvisa klienten till tjänster som kommunen ordnar på annat sätt.

Kan kommunen privatisera ordnandet av småbarnspedagogik

Ordnandet av småbarnspedagogik hör till de lagstadgade uppgifter som kommunen är skyldig att sköta. Således kan kommunen inte avsäga sig uppgiften helt och hållet och låta privata tjänsteproducenter ta hand om den. Organiseringsansvaret för småbarnspedagogiken kvarstår alltså alltid hos kommunen, även i det fall då kommunen ingår ett avtal om produktion av tjänster inom småbarnspedagogik med en privat tjänsteproducent. Det samma gäller om kommunen ordnar servicen med hjälp av servicesedlar, vilka klienten har en stark rätt att vägra ta emot.

Härvid har kommunen, i egenskap av anordnare av småbarnspedagogik, också kvar sina myndighetsuppgifter. I praktiken betyder detta att de myndighetsbefogenheter kommunen har ska utövas av kommunen själv. För småbarnspedagogikens del betyder det bland annat att kommunen ska fatta beslut i frågor som gäller barnets rätt till småbarnspedagogik, antagning till småbarnspedagogik och klientavgiften. Likaså ska kommunen sköta uppgifter i anslutning till tillsynen över småbarnspedagogiken samt verka som organ för sökande av ändring i beslut som gäller barnens småbarnspedagogik. Omprövning av ett beslut som gäller småbarnspedagogik för ett barn får begäras hos ett sådant kollegialt kommunalt organ som avses i 50 § i lagen om småbarnspedagogik.

I samband med att tjänster inom småbarnspedagogiken läggs ut kvarstår också kommunens helhetsansvar för behandlingen av personuppgifter. EU:s allmänna dataskyddsförordning (artikel 28) förpliktar kommunen att ge anvisningar och göra upp avtal om behandlingen av personuppgifter i sådana situationer där kommunen ordnar småbarnspedagogiken genom att köpa tjänster eller genom att använda servicesedlar. I dataskyddsförordningen föreskrivs också om minimiinnehållet i avtalet.

tags