Konst och kultur

Kommunala kulturtjänster

Aktuella:

Kulttuuri- ja kirjastotoimen neuvottelupäivät 1.11.2017. Seminar är på finska.

Innehållet i kommunens kulturverksamhet varierar rätt så mycket beroende på ortens starka sidor och intressesfär. Den kommunala kulturverksamheten omfattar allmän kulturverksamhet och understöd samt beroende på kommun, bibliotek, museer, teatrar, orkestrar och läroanstalter inom konstbranschen.

Kommunen samordnar den lokala och regionala kulturverksamheten, bildar nätverk och är en viktig förbindelselänk mellan kulturaktörerna i området. Kommunens informationskanaler ger samlad information om kulturtjänsterna och kulturevenemangen i kommunen.

Vision för 2015

Kulturtjänsterna har stor betydelse för regionens livskraft och kommuninvånarnas välfärd. Alla har rätt till kulturtjänster, oavsett ålder, kulturbakgrund och livssituation och tjänsterna är en naturlig del av invånarnas dagliga liv.

Kommunförbundet arbetar för att säkerställa en tillräcklig statlig finansiering för den kommunala kulturverksamheten.

Kommunförbundet arbetar för att kulturtjänsterna betydelse som välfärdsstärkande basservice ska erkännas. Tjänsternas betydelse som förebyggande verksamhet beaktas i både den strategiska planeringen och det praktiska utförandet.

Kommunförbundet arbetar för att verksamhetskulturen i de kommunala eller kommunalt finansierade institutionerna ska vara öppen och för att nya servicekoncept och samarbetsmodeller ska införas. Kommunförbundet utreder nya alternativ för att driva tjänsterna.

Kommunförbundet stöder kommunernas arbete för att främja integrationen av invandrare och förmedlar information om nya välfungerande verksamhetsmodeller.

Kommunförbundets mål är att den kulturella infrastrukturen ska beaktas i planering och planläggning i samhället. I samhällsplaneringen identifieras områdets kulturvärden och lyfts fram som en del av en människonära planering. Förbundet främjar genomförandet av procentprincipen i kommunerna och i andra offentliga organisationer.

Kommunförbundet arbetar för att den allmänna och fördjupade lärokursen inom grundläggande konstundervisning ska utvecklas som egna utbildningsformer också i fortsättningen. Förbundet stöder kommunerna i utvecklingen av en planmässig och målinriktad konstfostran samt främjar samarbetet mellan läroanstalterna och aktörerna på kulturfältet.

Kommunförbundets bildningspolitiska program 2015– Riktlinjer för bildningen 2015:

Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma - Sivistyksen suunta 2025 (på finska och svenska)

tags