Konst och kultur

Barnkultur

I kommunernas kulturstrategier anges barnkulturen ofta som ett viktigt prioriteringsområde. Verksamheten består av både kulturevenemang för barn och ett mer långsiktigt konstfostransarbete. Den här sidan innehåller information om kommunernas och statens projekt, strategier och program om barnkultur. 

Finansiering av barnkultur

Kommunerna finansierar själva största delen av barnkulturverksamheten.

Den statliga finansieringen av barnkultur flyter in via olika kanaler. En del av barnkulturverksamheten räknas till den så kallade allmänna kulturverksamhet för vilken kommunerna enligt ett viss kalkylerat schema får statsandel. Den här statsandelen är en del av statsandelen för kommunal basservice som kommer direkt från Finansministeriet. Kommunerna bestämmer hur denna statsandel ska fördelas mellan olika kulturverksamheter.

Kultur- och undervisningsministeriets budget innehåller dessutom ett särskilt anslag för barnkulturcentralerna. Ministeriet beslutar vart tredje år om fördelningen av detta understöd.

De kommuner som ordnar grundläggande konstundervisning får statsandel för det utgående från invånarantalet. Det kalkylerade priset per enhet har varit 1,40 €/invånare och av det har kommunen fått en statsandel på cirka 41 cent/invånare.