Konst och kultur

Indikatorarbete inom kulturverksamheten

Finlands Kommunförbund har i samarbete med de större kommunerna utvecklat indikatorer för kulturtjänster och insamling av kostnadsuppgifter. I arbetet har uppföljningen och utvärderingen av ekonomin och verksamheten inom kulturbranschen beskrivits och indikatorer och praktiska redskap som kommunerna kan använda i sitt utvecklingsarbete fastställts.

Insamling av jämförelseuppgifter om ekonomi och verksamhet

Kommunförbundet vill sprida information om de kommunala bibliotekens och konst- och kulturinstitutionernas breda och mångsidiga utbud. I anknytning härtill har vi regelbundet i samarbete med kommunerna och Cupore samlat in kostnadsuppgifter om kulturverksamheten. Vårt pilotprojekt om kostnadsinsamling år 2007 med 15 städer gällde bokslutsuppgifterna för 2006. Insamlingarna år 2008 och 2011 gällde bokslutsuppgifterna för 2007 och 2010. År 2008 medverkade 23 städer och år 2011 var antalet städer 25. Den senaste insamlingsrapporten som är från 2014 gäller bokslutsuppgifterna i 24 städer år 2013.

Avsikten med uppgiftsinsamlingen är att få en mångsidig bild, som baserar sig på aktuell information, av kommunernas breda verksamhet på kulturfältet, av inkomsterna och utgifterna från kulturtjänsterna, omfattningen av serviceverksamheten och produktionsstrukturerna i de kulturtjänster som kommunerna driver och stöder.

I april 2017 inleddes en ny insamling av inkomster och utgifter, dvs. av bokslutsuppgifterna för 2016. Närmare resultat blir tillgängliga kring årsskiftet.

Länkar till rapporten:

2006: Kulttuurin kustannukset 14 kaupungissa

2007: Kulttuurin kustannukset 23 kaupungissa

2010: Kulttuurin kustannukset 25 kaupungissa

2013: Kulttuurin kustannukset 24 kaupungissa

2016: Kulttuurin kustannukset 24 kaupungissa 

Indikatorer för uppföljning och utvärdering av kommunernas kulturpolitik

År 2009 inleddes på initiativ av Finlands Kommunförbund och kulturdirektörerna i kommunerna ett utvecklingsprojekt för uppföljning och utvärdering av kulturpolitiken. Kulturpolitiska forskningsstiftelsen Cupore valdes att genomföra projektet. I projektet deltog 21 städer: Esbo, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Karleby, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Raumo, Rovaniemi, Salo, S:t Michel, Seinäjoki, Tammerfors, Tavastehus, Uleåborg, Vanda, Vasa, Villmanstrand och Åbo.

Projektets första skede resulterade i en förhandsutredning (Saukkonen och Herranen 2009). Utredningen fokuserade på aktuella förfaranden för uppföljning, styrning och utvärdering av kulturverksamheten, på befintligt faktamaterial och på städernas erfarenheter av förfarandena. Resultaten i förhandsutredningen visar att kommunerna vill ha jämförbar information för utvärdering och uppföljning av kulturpolitiken om både den egna staden (över tid) och andra städer (jämförelseobjekt). En länk till förhandsutredningen finns till höger på sidan.

Indikatorrapport 2011

Hösten 2010 ingick Kommunförbundet ett avtal med Cupore om en fortsättning på det utvecklingsarbete som inletts i och med förhandsutredningen. Målet för det fortsatta projektet var att utarbeta en uppsättning indikatorer som var lämplig för alla, noga definierad och standardiserad och utgående från vilken varje stad kan ta fram kompletterande indikatorer baserade på den egna situationen och utgångspunkten. Uppsättningen av indikatorer som projektet resulterade i omfattar sammanlagt 45 indikatorer grupperade under 16 rubriker. (Karttunen 2011.)

Indikatorrapport 2013

I den omfattande indikatoruppsättningen blev definitioner och begrepp till vissa delar opreciserade. Detta arbete fortsatte år 2012 och 2013. Den nyaste rapporten är i första hand avsedd att vara ett underlag och ett verktyg för testning av indikatorer och för utvecklingsarbete i kommunerna. För utvecklingen och testningen valdes fem verksamhetsområden och för uppföljningen av dem 15 indikatorer. Verksamhetsområdena är: kulturlokaler, kulturbidrag, kulturevenemang, kulturverksamhet för barn och unga samt tillämpad användning av konst och kultur.