Konst och kultur

Konstinstitutioner

Kultur- och konstinstitutioner

I stora kommuner och landskapscentrum finns teatrar, orkestrar och museer som erbjuder ett brett befolkningsunderlag tjänster.

På basis av kriterier i speciallagstiftningen beviljas en del kultur- och konstinstitutioner på beslut av Undervisnings- och kulturministeriet statsandel för sin verksamhet (museilagen 729/1992, teater- och orkesterlagen 730/1992). De institutioner som får statsandel sköts professionellt och har verksamhet under hela året.

Totalt omfattas 124 museer av museilagen och kommunerna driver mer än hälften av dem. I denna grupp finns både kulturhistoriska museer och konst- eller specialmuseer. 

Sammanlagt omfattas 57 yrkesteatrar av teater- och orkesterlagen. Av dessa är 8 helt kommunala. Största delen av teatrarna är så kallade institutionsteatrar som fungerar som landskapets centralteater och som är avsedda även för invånare utanför den kommun där teatern är belägen. Av de 28 orkestrar som omfattas av teater- och orkesterlagen är 16 kommunala. Också orkestrarna är förlagda till landskapens centralorter och de erbjuder ett brett befolkningsunderlag tjänster.

Beräkning av statsandelen

Statsandelen för verksamheten fastställs utgående från ett kalkylerat schema. Vart tredje år justeras kostnadsnivån på basis av vilken priset per enhet har fastställs. Priset per enhet för respektive år (årsverke) fastställs i statsbudgeten och samtidigt beslutar också riksdagen om det maximala antalet årsverken på riksomfattande nivå.