Konst och Kultur

Kulturförvaltning, lagstiftning och ekonomi

Kulturtjänsterna är en lagstadgad uppgift för kommunen (laki kuntien kulttuuritoiminnasta166/2019). Till kommunens kulturverksamhet räknas verksamheten i kulturnämnder eller i andra nämnder som sköter kulturfrågor och de enheter inom kulturväsendet med personal som är underställda nämnderna.

Till allmän kulturverksamhet anses höra bland annat kommunens understöd till sammanslutningar och privatpersoner som utövar konst- och kulturverksamhet. Kommunerna är huvudmän för kulturlokaler, exempelvis för föreställningar, fritidsaktiviteter och arbete, och ordnar evenemang och olika hembygds- och kulturevenemang. Kulturverksamheten kan omfatta exempelvis tävlingar och konstkurser. Till kommunernas uppgifter hör också skydd av kulturmiljön och historiskt värdefulla byggnader och minnesmärken.

Kommunens lagstadgade uppgift är också att sörja för att invånarna har möjlighet att få grundläggande konstundervisning och undervisning som stöder fritidsaktiviteter på olika konstområden. Det regionala och lokala samarbetet vid ordnandet av grundläggande konstundervisning håller på att öka.

Med kultur- och konstinstitutioner avses museer, teatrar och orkestrar som får statsandel och som sköts professionellt. Kommunerna är huvudmän för mer än hälften av de 124 museer som omfattas av museilagen. Kommunerna äger också lokala museer som inte får statsandel och stöder ekonomiskt små museer som ägs av privata aktörer.

Sammanlagt omfattas 57 yrkesteatrar av teater- och orkesterlagen. Av dessa är 8 helt kommunala. Största delen av teatrarna är så kallade institutionsteatrar som fungerar som landskapets centralteater och som är avsedda för besökare också utanför den kommun där teatern är belägen. Av de 28 orkestrar som omfattas av lagen är 16 kommunala. Också orkestrarna är förlagda till landskapens centralorter och de erbjuder ett brett befolkningsunderlag tjänster. ​