Projekt om ägarstyrning av yrkesutbildning

Finlands Kommunförbund och Finnish Consulting Group (FCG) genomför tillsammans ett treårigt (2016–2018) projekt om ägarstyrning av yrkesutbildning. Projektet stöder och stärker samkommunerna för utbildning och utbildningsaktiebolagen samt medlemskommunernas strategiska ägarstyrning och presenterar ändamålsenliga styrmekanismer. Som resultat av projektet utvecklas förfaranden för de medverkande kommunerna och för utbildningsanordnarnas ägarstyrning som kan tillämpas när verksamhetsmiljön förändras. Förfarandena utarbetas till modeller och en publikation över god praxis för ägarstyrning.

Projektet strävar också efter att utöva inflytande på lagstiftningen som är under revidering. Bakom projektet ligger reformen av yrkesutbildningen på andra stadiet. I reformen revideras bland annat både lagstiftningen om verksamheten och lagstiftningen om finansieringen inom yrkesutbildningen samt tillstånden att ordna utbildning.

Reformen ingår också i Kommunförbundets strategiska verksamhetsplan som en åtgärd som främjar förbundets framgång. 

Kommunallagen reviderades år 2015 och från och med 1.6.2017 tillämpas kapitlen  i vilka kommunernas ägarstyrning stärkts jämfört med tidigare lagstiftning. På grund av förändringarna i kommunallagen ska kommunerna i fortsättningen beakta också samkommunens skulder och balansräkning i sin ekonomi. Därtill genomförs förändringar som berör bland annat kommunens verksamhetsorgan, besluts- och förvaltningsförfarande. Också dessa behandlas inom projektet.

Samtidigt som yrkesutbildningen reformeras ska även ändringarna i kommunallagen beaktas i kommunernas ekonomistadga och förvaltningsstadga. Kommunerna som deltar i projektet får möjlighet att utbilda förtroendevalda och tjänsteinnehavare för den nya situationen och bearbeta sina stadgar och anvisningar för att motsvara den nya situationen. Ägarstyrningen i kommunerna som deltar i projektet (37 kommuner, 13 utbildningsorganisationer, samkommuner för utbildning/aktiebolag) stärks och blir klarare och ägarkommunerna har gemensamma strategier för genomförandet av ägarstyrningen inom varje område. Deltagarna får nytta av projektet i form av fördelarna med långsiktigt nätverkande för kommunerna och arbete i en kollegial referensgrupp: inbördes jämförelse och utveckling av goda verksamhetsmodeller och förfaranden.

Det viktigaste målet är att kommunernas ägarstyrning och beslutsfattandekultur stärks till systematisk och konsekvent verksamhet.

tags