Kommunens skyldighet att ordna småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik

Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas (lag om småbarnspedagogik 1 §). I Finland erbjuds offentlig småbarnsfostran inom kommunal eller privat dagvård, grundläggande utbildning och olika former av öppen lek- och klubbverksamhet.  

Alla barn under skolåldern har rätt till småbarnspedagogik som kommunen ordnar när föräldraledigheten upphör. Ett år innan läroplikten börjar har barnet rätt till avgiftsfri förskoleundervisning som ordnas av kommunen. Utöver den lagstadgade servicen ordnar kommunerna dessutom mångsidig lek- och klubbverksamhet för barn.

Småbarnsfostran är en viktig funktionell helhet inom servicen och stödsystemet för barnfamiljer. I första hand är det föräldrarna som har ansvar för sina barns fostran. Den offentliga småbarnsfostrans uppgift är att stödja föräldrarna i deras föräldraskap och i barnets fostran. Barnets spontana lek har en central roll i småbarnsfostran. Småbarnspedagogiken är målinriktad verksamhet som styrs av de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogiken.

Den kommunala småbarnsfostran och grundläggande utbildningen bildar en enhetlig, kontinuerlig verksamhet. Småbarnsfostran som består av dagvård och förskoleundervisning utgör en helhet av vård, fostran och undervisning. Förskoleundervisningen ges i nära anslutning till både småbarnsfostran och nybörjarundervisningen.

Barnens vårdnadshavare erbjuds flexibla alternativ för ordnandet av småbarnspedagogik och dagvård för barnet. Småbarnsfostran skapar en grund för en balanserad uppväxt och utveckling. Tillsammans med förskole- och grundskoleundervisningen bildar småbarnsfostran en helhet som främjar barnets välfärd, omvårdnad och inlärning. Samarbetet mellan dagvården, förskolan och skolan förbättras och barnet övergår smidigt och tryggt från dagvård till förskoleundervisning och vidare till grundläggande utbildning.  

Kommunförbundet deltar i arbetet för att utveckla lagstiftning och verksamhet som syftar till vårdarrangemang för små barn utgående från jämlika alternativ, familjens val och behoven hos barn i olika åldrar. Kommunförbundet stöder utvecklingen av mångsidiga former för serviceproduktion som gäller vård av små barn samt utvecklingen av styrsystem som baserar sig på utvärderingspraxis och servicekvalitet.

Bifogat sänds Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården år 2019

tags