Fastställande av antalet barn och anställda i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter på ett daghem

Dimensioneringar på ett daghem

Päiväkoti lapsia

Det uppstår ofta diskussioner om vad som är ett korrekt antal barn på ett daghem och hur många anställda i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter som kan anses vara tillräckligt. Saken är inte alltid så enkel, eftersom det i samma grupp kan finnas barn i olika åldrar som deltar vid olika tider under dagen. Även den dimensionering av personal och barn som baserar sig på förordningen varierar enligt till exempel barnens ålder.

För att kunna fastställa det rätta antalet barn i en grupp där det finns barn i olika åldrar som deltar vid olika tider under dagen måste man använda servicekoefficienter. Servicekoefficienterna får man genom att räkna ut ett kalkylerat tal för varje barn som baserar sig på dimensioneringen i förordningen om småbarnspedagogik, och med hjälp av det talet kan man slå fast det rätta antalet barn i gruppen eller på daghemmet i enlighet med bestämmelserna. Då man funderar på den här frågan och hur man ska gå tillväga är det bra att komma ihåg att det förordningsenliga relationstalet för personalen inte gäller per grupp utan per daghem. Då man bildar barngrupper vid daghem måste man beakta den maximistorlek på en barngrupp som har fastställts i lagen om småbarnspedagogik.

Om det finns plats i gruppen eller daghemmet och om barn med ordinarie daghemsplats är borta kan man ta emot barn i enlighet med dimensioneringen. Då man slår fast det rätta antalet barn räknar man bara de barn och den personal som är på plats i daghemmet. Den personal som behövs utgående från antalet barn ska vara på plats och tillgänglig på daghemmet. Det finns inte några specifika bestämmelser om hur personalen och barnen ska placeras inom daghemmet eller om hur verksamheten ska verkställas. Vad gäller arbetsskift och barnens närvaro ska man sträva efter att dimensioneringen i genomsnitt följs under hela dagen.

Kommunförbundet har tillsammans med Vertikal Oy utvecklat en räknare som kan användas för att uppskatta antalet barn i daghem eller grupper i relation till antalet anställda i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter vid daghemmet. Räknaren hittar du härexternal link. Räknaren är enkel att använda, detaljerade bruksanvisningar finns bredvid själva räknaren.

Vi har utarbetat en promemoria som förklarar saken, den finns som bilaga nere på sidan. Promemorian och räknaren har granskats av regionförvaltningsmyndigheten och våra tolkningar av frågor gällande dimensioneringen stämmer till denna del överens. Promemorian innehåller inga ställningstaganden till kommunernas beslut eller lösningar. Var och en som använder räknaren är själv ansvarig för användningen av tjänsten och för att de uppgifter man matar in är riktiga.

tags