Småbarnspedagogik

Förvaltning

Kommunen kan själv bestämma vilket kollegialt organ som ska sköta de uppgifter som åligger kommunen enligt lagen om småbarnspedagogik (36/1973) och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996).

Kommunförbundet och Institutet för hälsa och välfärd THL har följt situationen inom dagvårdens förvaltningsområde i kommunerna sedan 2004. Kommunförbundet kartlade uppgifterna om dagvårdsförvaltningen på kommunnivå genom en enkät våren 2016. I fortsättningen kommer ingen kartläggning att göras. Enkäten om dagvårdsförvaltningen gick till alla Finlands fastlandskommuner och besvarades av 86 procent av kommunerna (256 kommuner). Enkäten genomfördes som en del av enkäten där kommuntilläggen och servicesedlarna kartlades.

Småbarnspedagogiken förvaltas i regel av undervisningsväsendet

År 2016 hörde småbarnspedagogikens förvaltning i huvuddelen av kommunerna till undervisningsväsendet. Med undervisningsväsendet avses alla administrativa lösningar som omfattar  verksamhet inom undervisning, utbildning och småbarnspedagogik. I nästan 89 procent (228) av kommunerna som besvarade enkäten ingick förvaltningen i undervisningsväsendet.

I knappt 4 procent (10 kommuner) hör småbarnspedagogiken till socialväsendet eller en motsvarande förvaltningshelhet, och i 7 procent (18 kommuner) hör småbarnspedagogikens förvaltning till någon annan administration än utbildnings- eller socialväsendet.

Till denna tredje grupp som använder sig av någon annan lösning hör till exempel förvaltningshelheter som följer barns och ungas livscykelmodell och omfattar småbarnspedagogikens ansvarsområde.

År 2014 hörde förvaltningen till utbildningsväsendet i 240 kommuner (83 %), till socialväsendet i 29 kommuner (10 %) och till något annat förvaltningsområde i 19 kommuner (7 %). Enligt enkäten som genomfördes 2012 hörde dagvården till undervisningsförvaltningen i 214 kommuner (67 %), och i 84 kommuner (26 %) har en nämnd inom socialväsendet hand om dagvården. Barndagvården är organiserad på annat sätt i 22 kommuner (7 %).

Varhaiskasvatuksen hallinto

tags