Småbarnspedagogik

Hemvårdsstöd, stöd för privat vård av barn eller servicesedel

Som alternativ till kommunal småbarnspedagogik kan familjen få stöd för hemvård av barn, flexibel eller partiell vårdpenning eller stöd för privat vård. Närmare information finns på FPA:s webbsidor; Barnavårdsstöd efter föräldraledighetenexternal link. Dessutom kan kommunen bevilja servicesedlar för att skaffa småbarnspedagogiska tjänster i enlighet med kommunens principer.

Stöd för hemvård

En familj kan ansöka om hemvårdsstöd för ett barn under 3 år som inte deltar i kommunalt anordnad dagvård. Barnet kan skötas av endera föräldern eller någon annan (exempelvis en släkting) eller en privat dagvårdsproducent (exempelvis ett privat daghem).   Hemvårdsstödet består av den lagstadgade vårdpenningen och av vårdtillägget som bestäms enligt inkomsterna.

Stöd for privat vård

Stöd för privat vård av barn kan ges en familj som har ett barn under skolåldern som vårdas av en barnskötare som familjen anställt eller av en privat dagvårdsproducent. Det går inte att få stödet om barnet är i dagvård som ordnas av kommunen eller det har reserverats en vårdplats för barnet inom den kommunala dagvården. Stödet för privat vård består av vårdpenning, vårdtillägg som grundar sig på inkomsterna och eventuellt kommuntillägg.

Servicesedel

Servicesedlarna är ett av de till buds stående sätten för kommunen att ordna service också när det gäller småbarnspedagogik. Kommunen kan ordna de uppgifter som hör till barndagvården genom att ge den som anlitar tjänsten servicesedlar. Därmed förbinder sig kommunen att, till det värde som fastställts för sedeln, betala de tjänster som serviceanvändaren köper av serviceproducenten. Kommunen fastslår servicesedlarnas värde och godkänner de privata serviceproducenter som omfattas av systemet med servicesedlar. Användningen av servicesedlar omfattar kundens valfrihet. Kunden har rätt att bland de producenter kommunen godkänt välja vilken han eller hon vill anlita för tjänsten i fråga.  

 

KOMMUNTILLÄGG VIA FPA FÖR VÅRD AV BARN

Kommuntillägg via FPA kan betalas ut som en förhöjning av hemvårdsstödet och vårdpenningen inom stödet för privat vård eller som en förhöjning av vårdtillägget och fastställandet av kommuntillägget kan basera sig på en gradering enligt barnets ålder eller antalet barn. 

Avtal om kommuntillägg mellan kommunen och FPA

Ett avtal om utbetalningen av kommuntillägg via FPA ingås alltid mellan kommunen och FPA. I avtalet anges bland annat för vilken tidsperiod och på vilka villkor kommuntillägget betalas. Om kommunen överväger att ingå ett nytt avtal eller att ändra ett redan befintligt avtal om kommuntillägg ska kommunens representant kontakta FPA. Kommunen kan kontakta FPA:s försäkringsdistrikt direkt eller skicka ett meddelande till ettlastenhoidontuki@kela.fiexternal link. Det lönar sig att kontakta FPA i ett så tidigt skede som möjligt, till exempel redan innan grunderna för kommuntillägget slås fast. På så sätt kan man försäkra sig om att kommuntillägget kan betalas ut via FPA på de valda villkoren. En bra utgångspunkt för avtalsförhandlingarna är kommunens utkast till avtal om kommuntillägg, som kan sändas till exempel per e-post för granskning. (Källa: kela.fi/Kommuntillägg som betalas ut via FPA)

Två månaders verkställighetstid

FPA ska få information om ingående av avtal om kommuntillägg minst två månader innan den önskade tidpunkten för avtalets ikraftträdande.  I enlighet med l20 § i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn ska kommunen underrätta folkpensionsanstalten om sitt beslut samt om förlängning av beslutets giltighetstid eller om återkallande eller ändring av beslutet senast två månader innan beslutet träder i kraft.

Kommuntillägg och modellavtal

Utkastet till avtal om kommuntillägg har reviderats 1 augusti 2016. Modellavtal om kommuntillägg på FPA:s webbplats

tags