Hemvårdsstöd, stöd för privat vård av barn eller servicesedel

Rapport om kommuntillägg till stödet för hemvård och privat vård av barn, samt servicesedlar

Kommunförbundet genomför vartannat år en utredning om kommunerna som betalar kommuntillägg till stödet för hemvård av barn och stödet för privat vård av barn och beviljar servicesedlar för dagvård. Den första utredningen genomfördes år 2007 och från och med 2008 har utredningen genomförts vartannat år. Angående babypengen genomfördes den senaste enkäten år 2012. Samtidigt utökades utredningen med en kartläggning av användningen av servicesedlar. Den senaste kartläggningen gjordes våren 2016.

Kommuntilläggen och servicesedeln 2016

Med sin enkät till fastlandsfinlands kommuner i februari 2016 utredde Kommunförbundet läget inom småbarnspedagogiken i kommunerna. Enkäten kartlade förvaltningen, kommuntilläggen och grunderna för utbetalningen av dem, användningen av servicesedlar inom småbarnspedagogiken, begränsningen av den subjektiva rätten och ändringen av relationstalet mellan antalet barn och vuxna.

​Kommunförbundets enkät om småbarnspedagogik genomfördes som en elektronisk Webropol-enkät i början av år 2016. Enkäten kunde besvaras fram till 16 februari, men svarstiden förlängdes till 22 februari.   Enkäten skickades till kommunernas registraturer och besvarades av ledande tjänsteinnehavare med ansvar för småbarnspedagogiken i kommunerna. Enkäten besvarades av 86 procent av fastlandskommunerna (256 kommuner).

Relativt sett kom det fler svar från kommuner med över 50 000 invånare och över 100 000 invånare än från andra kommuner. På landskapsnivå kom det relativt sett färre svar från Österbotten, Norra Karelen, Nyland och mellersta Finland än från andra områden.

Färre kommuner än tidigare betalar kommuntillägg till stödet för hemvård. Däremot har användningen av servicesedlar ökat när det gäller tjänsterna inom småbarnspedagogiken.

Kommuntillägg betalas nu av 60 (23 %) av de kommuner som besvarat enkäten, och i två kommuner planerar man att börja betala tillägg. Enligt enkäten 2014 betalade 85 kommuner kommuntillägg, vilket utgjorde 30 procent av dem som då besvarade enkäten. Kommuntillägg till hemvårdsstödet för barn betalas oftast i stora och medelstora städer, där över 40 procent av kommunerna betalar kommuntillägg. Minst betalas kommuntillägg i kommuner med färre än 5 000 invånare.   

Servicesedel

Av de kommuner som besvarade enkäten år 2016 uppgav 48 kommuner (19 %) att de använder servicesedlar för tjänsterna inom småbarnspedagogiken. I 16 kommuner (6 %) stod man i beråd att införa servicesedlar.

Användningen av servicesedel ökar klart. År 2012 hade endast 25 kommuner infört servicesedeln och 23 kommuner planerade införa den. Enligt enkäten år 2014 användes servicesedeln i 38 kommuner och 24 kommuner planerade att ta den i bruk. Nu används servicesedeln i 48 kommuner.

tags