Klientavgifter inom småbarnspedagogiken

På klientavgifterna för småbarnspedagogiken tillämpas lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016). Varje gång bestämmelserna om avgifter ändras ska kommunerna justera grunderna för avgifterna enligt ändringarna i bestämmelserna, meddela om ändringarna och hur de påverkar avgifterna, kontrollera och vid behov fatta nya beslut om avgifter för varje klient samt uppdatera klientdatasystemen. 

Lagen om klientavgifter ändrades 1.8.2018 så att avgifterna för låg- och medelinkomsttagare sänktes. Dessutom sänktes avgifterna för syskon på så sätt att avgiften för det andra barnet är 50 procent av den kalkylerade avgiften för småbarnspedagogik på heltid för det yngsta barnet. Social- och hälsovårdslagstiftningen tillämpas inte längre på avgifterna för småbarnspedagogik. Undervisnings- och kulturministeriet ser över klientavgifterna inom småbarnspedagogiken vart annat år i enlighet med vad som bestäms i lagen (indexjustering). Nästa indexjustering av inkomstgränserna och de högsta klientavgifterna görs 1.8.2020. Undervisnings- och kulturministeriet bör meddela om de nya justeringarna i november 2019.

För familjen yngsta barn kan avgiften för småbarnspedagogik på heltid vara högst 289 euro i månaden. För nästa barn i åldersordningen kan heldagsavgiften vara  högst 50 procent av avgiften för det yngsta barnet. För varje följande barn får avgiften vara högst 20 procent av avgiften för det yngsta barnet. Avgiften för familjens andra barn eller fler barn i familjen ska bestämmas utifrån den kalkylerade heldagsavgiften för det yngsta barnet.  En avgift som är mindre än 27 euro för ett barn uppbärs inte.

I regel kan en avgift tas ut för högst elva månader. En avgift kan emellertid tas ut för tolv månader, om barnet under året inte har varit frånvarande mer än ¾ av det antal vårddagar per månad som ligger till grund för månadsavgiften.

Om ett barn deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt högst 20 timmar per vecka, får månadsavgiften uppgå till högst 60 procent av den avgift för småbarnspedagogik på heltid som bestäms enligt 5 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Om ett barn deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt minst 35 timmar per vecka, kan avgiften för småbarnspedagogik på heltid tas ut som månadsavgift. Om ett barn deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt mer än 20 timmar men mindre än 35 timmar per vecka, ska kommunen ta ut en avgift i relation till den tid barnet deltar i småbarnspedagogik. Även avgiftsfri förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) ska beaktas som en faktor som sänker avgiften för småbarnspedagogiken.

Vid beräkningen av den genomsnittliga tid som ett barn deltar i småbarnspedagogik per vecka ska den tid som reserverats för småbarnspedagogiken under en kalendermånad beaktas.

I regel tas avgifter också ut för tillfällig frånvaro. Om barnet emellertid på grund av sjukdom har varit frånvarande mer än tio dagar under en kalendermånad, tas en avgift ut som motsvarar halva månadsavgiften. Om ett barn är frånvarande en hel kalendermånad på grund av sjukdom tas ingen avgift ut överhuvudtaget. Om barnet av någon annan orsak är frånvarande från dagvården en hel kalendermånad, tas en avgift ut som motsvarar halva månadsavgiften.

Om ett barns föräldrar eller andra vårdnadshavare inte tar emot en plats som sökts för och beviljats barnet inom småbarnspedagogiken och om inte platsen har annullerats förrän småbarnspedagogiken på basis av kommunens beslut börjar, kan hos barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare tas ut hälften av den lagstadgade månadsavgiften. Om barnets vårdnadshavare reserverar en plats för barnet inom småbarnspedagogiken för tiden för sin semester och inte annullerar platsen, kan hälften av den månadsavgift som bestäms enligt lagen tas ut för platsen. Fastän familjens inkomster är så låga att ingen månadsavgift bestämts för barnet, kan det dock för en plats som inte använts  tas ut hälften av den lägsta avgift som tas ut enligt 7 § lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. Avgifterna för tillfällig vård samt lek- och klubbverksamhet bestäms av kommunen.

Kommunförbundet frågade våren 2018 om kommunernas principer för klientavgifterna inom småbarnspedagogiken. Enkätresultaten kan läsas här nedan.

Principerna för klientavgifter skiljer sig enligt enkäten på så sätt att i kommuner med mer än 100 000 invånare grundar sig avgifterna inte längre på antalet vårddagar. Praxisen med timavgifter varierar. I de största kommunerna räknades timavgiften mest på antalet timmar per vecka, medan mindre kommuner räknade antal timmar per månad. I kommuner med under 5 000 invånare var principen om antal vårddagar vanligast. Diagrammet nedan beskriver principerna för avgifterna i olika stora kommuner.

 

tags