Klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Beaktande av inkomster i småbarnspedagogikens klientavgifter

Familjens inkomster och storlek inverkar på klientavgifternas storlek inom småbarnspedagogiken. Klientavgiften bestäms enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.

Som familjens inkomster vid barndagvård beaktas skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster och skattefria inkomster för klienten och den som lever med klienten i gemensamt hushåll i äktenskap eller under äktenskapsliknande förhållanden. Varierar månadsinkomsterna, beaktas som månadsinkomst den genomsnittliga månadsinkomsten under det föregående året. Som skattepliktiga inkomster kan också beaktas motsvarande skattepliktiga inkomster som har fastställts vid den senast verkställda beskattningen, höjda med de procenttal som skattestyrelsen årligen fastställer i sina beslut om beräkningsgrunderna för förskottsuppbörden. 

Angående klientavgifter inom småbarnspedagogiken avses med serviceanvändare ett barn inom småbarnspedagogiken samt utöver barnet föräldrar eller andra vårdnadshavare som lever i gemensamt hushåll med barnet. Med familj avses personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden samt dessa personers minderåriga barn som bor i samma hushåll (2 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken).

Inkomst av skog 

Som inkomst av skog beaktas den nettointäkt av skog som har fastställts för förmögenhetsbeskattningen och från vilken dras av skogsbrukets räntor och 10 procent av värdet på nettointäkten. Inkomsten av skog nedsätts på servicetagarens yrkan, om nettopenningvärdet av den lägenhetsbestämda årliga avverkningsmöjligheten enligt skogsvårdsföreningens eller skogsnämndens utlåtande är minst 10 procent lägre än inkomsten av skog. Nedsättningen motsvarar skillnaden mellan inkomsten av skog och nettopenningvärdet av avverkningsmöjligheten. 

Inkomster som inte beaktas när dagvårdsavgiften för barnet bestäms (lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken 11 §)      

 • barnbidrag    
 • handikappförmåner enligt lagen om handikappförmåner (570/2007) external link    
 • barnförhöjning enligt folkpensionslagen (568/2007) external link    
 • bostadsbidrag    
 • sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas på basis av olycksfallsförsäkring    
 • militärunderstöd    
 • fronttillägg    
 • studiepenning    
 • vuxenutbildningsstöd    
 • studiestödets bostadstillägg    
 • sysselsättningspenning och reseersättning som betalas som utkomststöd   
 • ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (566/2005) external link 
 • ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner (916/2012)
 • stipendier och andra motsvarande understöd som betalas för studier
 • ersättningar för kostnaderna för familjevård     
 • stöd för hemvård av barn 

Avdrag från inkomsterna

Som avdrag från inkomster beaktas     

 • betalda underhållsbidrag    
 • andra motsvarande kostnader som orsakas av de faktiska familjeförhållandena    
 • förmån som ska betalas i pengar och som i samband med överlåtelse av en fastighet har förbehållits för viss tid eller på livstid (sytning) 
tags