Klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Dagvårdsavgifter för barn med utvecklingsstörning

Ett barn som behöver särskilt stöd kan delta i småbarnspedagogik som ordnas med stöd av lagen om småbarnspedagogik eller delta i småbarnspedagogik av rehabiliteringsskäl. Kommunerna tillhandahåller småbarnspedagogik i daghem, familjedagvård, lekparker och klubbverksamhet. Barn under skolåldern har subjektiv rätt att delta i småbarnspedagogik minst 20 timmar i veckan med stöd av 11 a § i lagen om småbarnspedagogik. Även barn i skolåldern kan delta i småbarnspedagogik i enlighet med lagen om småbarnspedagogik, om särskilda omständigheter förutsätter det.  

För varje barn på daghem eller i familjedagvård ska en individuell plan för småbarnspedagogik göras upp för genomförandet av barnets fostran, undervisning och vård. Den individuella planen ska ange målen för småbarnspedagogiken på ett sätt som stöder barnets utveckling, inlärning och välbefinnande samt åtgärderna för att uppnå målen. Dessutom skrivs barnets behov av stöd, stödåtgärder och hur de ska genomföras in i planen. (7 a § i lagen om småbarnspedagogik)

Planen utarbetas i samarbete mellan föräldrarna och personalen inom småbarnspedagogiken. Vid behov deltar även socialvårdens, hälso- och sjukvårdens och utbildningsväsendets personal i utarbetandet av rehabiliteringsplanen. Enligt lagen om småbarnspedagogik ska genomförandet av den individuella planen för småbarnspedagogik för barnet utvärderas och ses över minst en gång om året. Om barnets behov så kräver ska det göras oftare.

Om det för ett barn med utvecklingsstörning ordnas småbarnspedagogik i enlighet med lagen om småbarnspedagogik kan för tjänsten tas ut avgift i enlighet med lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.  

Barn med utvecklingsstörning kan ibland delta i småbarnspedagogik av enbart rehabiliteringsskäl. Om småbarnspedagogiken i sin helhet anges som rehabilitering i barnets specialomsorgsprogram och familjen inte annars skulle utnyttja sin rätt till småbarnspedagogik kan klientavgifter inte tas ut, eftersom partiellt uppehälle för barn under 16 år är avgiftsfritt inom specialomsorgerna. Barnet kan också delta i rehabiliterande småbarnspedagogik på deltid.

tags