Småbarnspedagogik

Revidering av lagstiftningen om småbarnspedagogik

jännittävä_varhaiskasvatus

Lagen om barndagvård ändrades till lagen om småbarnspedagogik den 1 augusti 2015. Förordningen om barndagvård är oförändrad. I praktiken infördes ändringar i de första 11 paragraferna. Därtill har paragraferna 11 a och 11 b i lagen om småbarnspedagogik ändrats så att alla barn från och med 1 augusti 2016 har rätt till minst 20 timmar småbarnspedagogik i veckan. Familjer kan ha rätt till mer omfattande service exempelvis på grund av arbete, studier eller företagande samt utifrån behov på grund av barn eller familj. Lagändringen trädde i kraft 1 augusti 2016. Tills vidare är ingenting känt om någon fortsatt beredning av lagen om småbarnspedagogik.

På småbarnspedagogiken tillämpas fortfarande vissa bestämmelser ur socialvårdslagstiftningen så som de såg ut 1 januari 2013, till exempel Statsrådets förordning om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (upphävd), lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården, lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården

Statsrådet beslutade den 22 oktober 2015 ändra 6 § i förordningen om barndagvård. I fortsättningen behövs det på daghem en person i vård- och fostringsuppgifter för åtta barn över tre år inom heldagsvården. Lagändringen trädde i kraft 1 augusti 2016.

I vissa kommuner har angående personaldimensioneringen och barnets rätt till småbarnspedagogik fattats beslut om den lagstadgade utvidgade rätten till småbarnspedagogik eller att personaldimensioneringen förblir oförändrad.

Förändringar kommer också att ske i klientavgifterna inom småbarnspedagogiken. Presidenten godkände 29 december 2016 den nya lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (RP 205/2016 rd). Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken träder i kraft från och med 1 mars 2017 utan övergångsbestämmelser. 

Det är bra att komma ihåg att alla vill att barnen ska ha en bra barndom och en högklassig småbarnspedagogik. Utgångspunkten för den nya lagen om småbarnspedagogik är och ska också i fortsättningen vara att barnets intressen och rättigheter tillgodoses och att de lokala förhållandena beaktas. 

tags