Ungdomsarbete

Kommunerna har en viktig roll när det gäller att producera ungdomstjänster och skapa förutsättningar för verksamheten. I kommunerna finns det cirka 1 000 ungdomslokaler och ungefär 240 ungdomsverkstäder.  Informations- och rådgivningstjänster för unga tillhandahålls i 250 kommuner. Nätverket för vägledning av och tjänster för unga verkar nu i nästan alla Finlands kommuner och cirka 500 personer arbetar inom det uppsökande ungdomsarbetet runt om i Finland. Det jobbar nästan 3 400 personer inom kommunernas ungdomsväsende och kommunerna använder årligen över 200 miljoner euro på ungdomsarbetet.

Den nya ungdomslagens syfte är att främja ungas delaktighet och möjligheter att påverka samt deras förmåga och förutsättningar att verka i samhället;  Ungdomsarbetet och ungdomspolitiken hör till kommunens uppgifter. Då kommunen genomför de ovan nämnda målen för lagen bör den med hänsyn till de lokala förhållandena skapa förutsättningar för ungdomsarbetet och ungdomsverksamheten genom att ordna tjänster och lokaler avsedda för ungdomar samt stödja ungdomars medborgarverksamhet.  Ungdomsarbetet och ungdomspolitiken genomförs i kommunerna i samverkan mellan olika yrkesgrupper och sektorer.