Fritt bildningsarbete

Enligt lagen syftar det fria bildningsarbetet till att utgående från principen om livslångt lärande stöda en mångsidig utveckling av individers personlighet och förmåga att fungera i samfund samt främja demokrati, jämlikhet och pluralism i det finländska samhället.

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja en kommun, samkommun, registrerad sammanslutning eller stiftelse tillstånd att driva sådana läroanstalter som avses i denna lag.

Läroanstalter för fritt bildningsarbete är medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, idrottsutbildningscenter och studiecentraler

De största aktörerna inom det fria bildningsarbetet är medborgar- och arbetarinstituten. Nätverket består år 2019 av 185 medborgarinstitut som täcker hela landet. Kommunerna är huvudmän för största delen av medborgar- och arbetarinstituten. 

Folkhögskolor finns 77. Lag om fritt bildningsarbetet tillämpas dessutom på huvudmannen för läroanstalten Snellman-korkeakoulu för verksamhet enligt tillstånd. Mängden av sommaruniversitet är 20, idrottsutbildningscenter finns 11 och studiecentraler 12. (Utbildningsstyrelsen.)

Många kommuner är också med i de organisationer som är huvudmän för landets sommaruniversitet, och samkommuner är huvudmän för en del folkhögskolor. Sommaruniversiteten står för ett regionalt utbildningsutbud samt ordnar öppen universitetsundervisning och annan utbildning.

Utöver dessa finns det privata fritt bildningsarbetet på olika håll i landet.

Läs- och skrivundervisning för vuxna har blivit en del av utbildningssystemet i början av 2018, bilaga.

 

STATENS BUDGET FÖR ÅR 2020

Statsbudget 2020

 

PRESTATIONER SOM ANVÄNDS SOM GRUND FÖR STATSANDELEN

Medborgarinstitut: undervisningstimme

Folkhögskola: studerandevecka

Sommaruniversitet: undervisningstimme

Nationella idrottsutbildningscenter: studerandedygn

Regionala idrottsutbildningscenter: studerandedag

I statsbudgeten har medborgarinstituten, folkhögskolorna, sommaruniversiteten och studiecentralerna fått en särskild finansiering (UMAKO) för ny integrationsfrämjande utbildning och annat fritt bildningsarbete och finansiering för främjande av kontinuerligt lärande.

 

Identifiering och erkännande av det kunnande som den studerande förvärvat inom det fria bildningsarbetet https://minedu.fi/sv/projekt?tunnus=OKM004:00/2019

Identifiering och erkännande : Handbok för kompetensbaserad beskrivning av utbildningen inom fritt bildningsarbete

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162096

 

 

Finlands framgång skapas lokalt

Kommunförbundets strategi ”Finlands framgång skapas lokalt” ger Kommunförbundets verksamhet och beslutsfattande en gemensam riktning mitt under förändringarna.

Folk på piknik
centred-liftup
tags