Grundläggande utbildning

Kommunen ordnar grundläggande utbildning för alla läropliktiga som bor på kommunens område. Kommunens skyldighet att ordna undervisning är inte kopplad till barnets hemkommun enligt lagen om hemkommun, utan till den kommun där barnet bor. 

I Finland finns det cirka 2 200 skolor som erbjuder grundläggande utbildning. Största delen av dem (ca 98 %) är kommunala. Bostadskommunen anvisar de läropliktiga en skolplats i en s.k. närskola. Närskolan är inte nödvändigtvis den fysiskt närmast belägna skolan. De läropliktiga kan också söka till en annan skola än den som kommunen anvisar, men någon subjektiv rätt att komma till just den skolan har de inte. 

Läroplikten börjar i allmänhet det år barnet fyller sju och upphör när den grundläggande utbildningens lärokurs fullgjorts eller det har gått tio år sedan läroplikten började. Läroplikten fortsätter till läsårets slut det år en ung person fyller 17. Om det är uppenbart att barnet till exempel på grund av sjukdom eller skada inte kan nå målen för den grundläggande utbildningen på nio år börjar läroplikten redan vid 6 års ålder och pågår i 11 års tid (s.k. förlängd läroplikt). Vårdnadshavaren ska se till att den läropliktige fullgör sin läroplikt.

Den grundläggande utbildningen har både ett fostrande och ett undervisande syfte. Målet är att stödja elevernas utveckling som människor och samhällsmedlemmar samt att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver. Den grundläggande utbildningen ger alla samma behörighet för fortsatta studier och den är avgiftsfri. Utöver undervisningen är läroböcker och andra läromedel, arbetsredskap och arbetsmaterial avgiftsfria. En elev har också rätt att varje skoldag avgiftsfritt få en fullvärdig måltid och under vissa förutsättningar avgiftsfri skolskjuts. En elev har rätt att avgiftsfritt få den elevvård som förutsätts för att han eller hon ska kunna delta i undervisningen. Handikappade elever eller andra elever i behov av särskilt stöd har dessutom rätt att avgiftsfritt få sådana hjälpmedel som behövs och bland annat tolknings- och biträdestjänster som är en förutsättning för att de ska kunna delta i undervisningen.