Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning är avsedd för elever i årskurs 1 och 2 samt för elever med beslut om särskilt stöd i de övriga årskurserna. Kommunen beslutar om anordnandet av verksamheten och dess omfattning. Det är frivilligt för barnen att delta i verksamheten.

Över 98 % av fastlandskommunerna anordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever. I verksamheten deltar nästan 59 000 barn (2019). Kommunerna är berättigade till statsandel för att ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever i enlighet med lagen om grundläggande utbildning.

Kommunen kan anordna verksamheten själv eller tillsammans med andra kommuner eller köpa tjänsterna av någon organisation eller sammanslutning. Kommunerna är inte skyldiga att erbjuda morgon- och eftermiddagsverksamhet.

Om kommunen anordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet ska verksamheten omfatta 570 timmar (tre timmar om dagen) eller 760 timmar (fyra timmar om dagen) för varje barn som deltar i verksamheten under skolans arbetsår. Verksamheten kan ordnas på vardagar, i regel mellan kl. 7 och 17.00. Ett barn som deltar i morgon- och eftermiddagsverksamheten ska få mellanmål.

Kommunen beslutar om storleken på månadsavgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Avgiften för 570 timmar får vara högst 120 euro och för 760 timmar högst 160 euro. Avgiften ska efterskänkas eller nedsättas, om det finns skäl till det med beaktande av vårdnadshavarens underhållsskyldighet, utkomstmöjligheter eller vårdsynpunkter.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet ska ordnas med beaktande av att de barn som deltar i verksamheten och som har rätt till stöd för skolresor har möjlighet att använda denna förmån.

I förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet föreskrivs om behörighetsvillkoren för ledare inom morgon- och eftermiddagsverksamheten. Den brottsliga bakgrunden utreds för de som arbetar inom morgon- och eftermiddagsverksamheten.

I morgon- och eftermiddagsverksamheten följs grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen, som Utbildningsstyrelsen har fastställt (2011). Utifrån grunderna har kommunerna utarbetat sina egna verksamhetsplaner.  

Kommunen kan ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet som är mer omfattande än i lagen fastställda timantalet. För överskridande timmar kan kommunen uppbära en skild avgift som inte är föreskriven i lag. Kommunen kan inte få statsandel för verksamhet som är mer omfattande än det som stiftats i lag.

LAGSTIFTNING

Lagen om grundläggande utbildning (628/1998)

Förordning om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) 

Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002)

Grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen (2011)