Morgon- och eftermiddagsverksamhet för utvecklingsstörda

Kommunerna har möjlighet att ordna morgon- och eftermiddagsvård och -verksamhet enligt olika lagar, och praxis varierar från kommun till kommun. Kommunerna kan ordna verksamhet på det sätt de önskar och de kan själva besluta om kriterierna för verksamheten. De avgifter som tas ut av klienterna bestäms på olika grunder beroende på hur och eventuellt enligt vilken lag tjänsten är ordnad. 

Utgångspunkten kan anses vara att morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas i enlighet med lagen om grundläggande utbildning (628/1998). Då är det inte fråga om verksamhet som grundar sig på socialvårdslagstiftningen. Kommunen beslutar om storleken på månadsavgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Avgiften för 570 timmar får vara högst 120 euro och för 760 timmar högst 160 euro. För verksamhet som överskrider fyra timmar kan kommunen själv bestämma avgiften. Avgiften ska efterskänkas eller nedsättas, om det finns skäl till det med beaktande av vårdnadshavarens underhållsskyldighet eller utkomstmöjligheter eller vårdsynpunkter.​

Eftermiddagsvård eller eftermiddagsverksamhet för barn i skolåldern är möjlig med stöd av 2 § i lagen om barndagvård, om särskilda omständigheter kräver det och om vård inte har ordnats på annat sätt. Ofta ordnas eftermiddagsverksamhet för eleverna i klass 1–2. Då bestäms klientavgifterna enligt 7 a § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Vård under en del av dagen minskar den avgift som fastställs för klienten. 

Barn i skolåldern har inte längre subjektiv rätt till dagvård. I lagen om barndagvård anges inte fram till vilken ålder dagvård kan ordnas för barn. För eftermiddagsvårdens del måste kommunen vid behov fatta beslut om saken med hänsyn till handikappade barns behov av vård och stöd för deras utveckling även med hjälp av eftermiddagsvården.  

Eftermiddagsverksamhet kan ordnas också av undervisnings- och ungdomsväsendet, församlingarna och organisationerna. Då är det inte fråga om socialservice eller verksamhet som baserar sig på speciallagar om socialvård. Av dem som deltar i verksamheten tas i allmänhet ut en avgift som kan vara en ersättning per dag, exempelvis för mellanmål, en dagsavgift eller en månadsavgift. 

Om eftermiddagsvård eller eftermiddagsverksamhet ordnas enligt 2 § 10 punkten i lagen angående specialomsorger för utvecklingsstörda, som en annan motsvarande verksamhet som är nödvändig för genomförandet av specialomsorgerna, och som skrivits in i specialomsorgsprogrammet, är tjänsten avgiftsfri för barn som inte fyllt 16 år och för barn som fyllt 16 till utgången av det läsår då barnet fyller 16 år. (4 § 2 punkten i klientavgiftslagen). Då genomförs verksamheten ofta även i enheter för specialomsorger (dagverksamhetscenter, arbetscentral eller motsvarande). 

Rättspraxis med anknytning till avgifterna

Det finns några förvaltningsdomstolsbeslut som gäller eftermiddagsvård för utvecklingsstörda. De är motstridiga till sitt innehåll.