Morgon- och eftermiddagsverksamhet för utvecklingsstörda

Kommunerna har möjlighet att ordna för grundskoleelever med behov av särskilt stöd morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning. Vid behov kan verksamhet eller vård ordnas även enligt andra lagar. Kommunerna kan besluta att ordna dessa verksamheter. Därmed kan verksamhetssätt och praxis variera från kommun till kommun.

Klientavgifterna bestäms enligt olika grunder beroende på hur och enligt vilken lag verksamheten ordnas. Servicebehovet kan också variera och påverka fastställande av klientavgifter.

Utgångspunkten kan anses vara att morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever i grundskoleålder ordnas i enlighet med lagen om grundläggande utbildning (628/1998). Verksamheten är avsedd för elever i åk 1 och 2 samt för elever med beslut om särskilt stöd i den omfattning kommunen beslutar. Då är det inte fråga om verksamhet som grundar sig på och socialvårdslagstiftningen. Kommunen beslutar om storleken på månadsavgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamheten som ordnas enligt lagen om grundläggande utbildning. Avgiften för 570 timmar får vara högst 120 euro och för 760 timmar högst 160 euro. Avgiften ska efterskänkas eller nedsättas, om det finns skäl till det med beaktande av vårdnadshavarens underhållsskyldighet eller utkomstmöjligheter eller vårdsynpunkter.​

Barn i skolåldern kan delta i småbarnspedagogik enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018) om särskilda omständigheter kräver det. Barn i skolåldern har dock inte subjektiv rätt till småbarnspedagogik. För klientavgifter tillämpas lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016). Kommunen kan fatta beslut om att ett barn i skolåldern deltar i småbarnspedagogiken ifall deltagandet i verksamheten anses vara ändamålsenligt med hänsyn till omständigheterna.

Vård eller verksamhet till utvecklingsstörda kan ordnas även enligt andra grunder. Om vård eller verksamhet ordnas enligt 2 § i lagen angående specialomsorger för utvecklingsstörda, som en annan motsvarande verksamhet som är nödvändig för genomförandet av specialomsorgerna, och som skrivits in i specialomsorgsprogrammet, är tjänsten avgiftsfri för barn som inte fyllt 16 år och för barn som fyllt 16 till utgången av det läsår då barnet fyller 16 år (4 § 2 punkten i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården). Organet som ansvarar för anordnandet av specialomsorg är ansvarig för verksamheten som skrivits in i specialomsorgsprogrammet. Verksamheten ordnas ofta i verksamhetsenheter för specialomsorger.

LAGSTIFTNING

Lagen om grundläggande utbildning (628/1998) 

Lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

Lagen angående specialomsorger för utvecklingsstörda (519/1977)