Vanliga frågor om arrangerandet av verksamheten

Barn ligger på golvet och lyssnar på saga

Kan morgon- och eftermiddagsverksamheten vara konfessionell (jfr trosfrihetslagen och den icke-konfessionella grundläggande utbildningen)?
Kravet på konfessionslöshet gäller inte morgon- och eftermiddagsverksamhet. Kommunen kan avgöra den frågan. Lagen om grundläggande utbildning gäller läroämnen, vilket inte är fallet med morgon- och eftermiddagsverksamheten.
 

Måste det ordnas 570 timmar morgon- och eftermiddagsverksamhet per deltagande elev? 
Varje elev ska personligen få denna mängd morgon- och eftermiddagsverksamhet för att statsandelskriterierna ska uppfyllas.
Timmarna kan också fördelas så att barnet får t.ex. 5 timmar vård per dag, men då täcker verksamheten inte hela året.
 

Kan ett barn erbjudas morgon- och eftermiddagsverksamhet inom dagvården? Alltså i samma grupp som dagvårdsbarn?
Det går, men bestämmelserna om gruppstorlek för dagvården måste följas. För skolbarnens del måste grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten iakttas och behörighetsvillkoren uppfyllas. 

När det gäller köpavtal måste kommunen enligt lagen kräva ett straffregisterutdrag av dem som ska delta i verksamheten såvida de inte står i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande. Det är inte möjligt att be om utdrag på förhand innan avtalet görs upp, eftersom avtalen ingås nu och anordnarna först därefter ser sig om efter personal.
Ett villkor kan ställas i avtalet om att ”avtalet ingås under förutsättning att serviceproducenten beställer de straffregisterutdrag som lagen förutsätter”.
 

Kan en kommunal nämnd besluta att en kvot reserveras för barn som är i behov av verksamheten på sociala grunder eller ur barnskyddsperspektiv? Är det ett lagligt beslut eller strider det mot likställighetsprincipen?  
Kommunen kan fatta ett sådant beslut bara kriterierna och antalet avgjorts på förhand.